Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Επαγγελματικές άδειες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

197/Α`/17.10.2012

Υπουργεία:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λέξεις Κλειδιά:

αδειούχοι εγκαταστάτες

αρχιτεχνίτης υδραυλικός

βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων

ειδικότητα

επαγγελματικά δικαιώματα

επαγγελματική άδεια

επαγγελματική δραστηριότητα

εργοδηγός υδραυλικός

θερμοϋδραυλική εγκατάσταση

θεώρηση αδειών

τεκμηρίωση προϋπηρεσίας

τεχνίτης υδραυλικός

Π.Δ. 112/2012 - Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες και βαθμίδες : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ειδικότητα, βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων) : (άρθ. 2)
 • Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 3)
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 4)
 • Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 5)
 • Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας : (άρθ. 6)
 • Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων : (άρθ. 7)
 • Θεώρηση αδειών : (άρθ. 8)
 • Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών υδραυλικών : (άρθ. 9)
 • Ημερομηνία θεώρησης αδειών : (άρθ. 9§4)
 • Κατάθεση άδειας και απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης : (άρθ. 10)
 • Σχολές άρθ. 5§1 εδ. ΙΙ : (παράρτημα Α)
 • Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών : (παράρτημα Β)
 • Ειδικό έντυπο πληροφοριών : (παράρτημα Γ)
 • Υπόδειγμα αίτησης : (παράρτημα Δ)
 • Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας : (παράρτημα Ε)
 • Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων : (παράρτημα Ζ)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4608/2019, (ΦΕΚ 66/Α/3.5.2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 197Α_12 (Μέγεθος: 621 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.