Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Α > Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

143/Α`/17.6.2011

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Οικονομικών

Παιδείας, Δια βίου μάθησης Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Προστασίας του Πολίτη

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια γομωτή

άδεια εγκατάστασης επιχειρήσεων

άδεια λειτουργίας

άδεια πυροδότη

αδειοδότηση

αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων

απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας

απλούστευση αδειοδότησης

αποθήκες

άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση

βαθμός όχλησης

βιομηχανία

βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ)

βιομηχανική επιχειρηματική περιοχή (ΒΕΠΕ)

βιομηχανικό πάρκο (ΒΙΠΑ)

βιοτεχνική δραστηριότητα

βιοτεχνικό πάρκο (ΒΙΟΠΑ)

διαχείριση αποβλήτων

εγκατάσταση

έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)

επαγγελματικά εργαστήρια

επαγγελματική δραστηριότητα

επαγγελματικό προσόν

επιχειρηματικό πάρκο

επιχειρηματικό σχέδιο

έργο υποδομής

εφοδιαστική - logistics

κέντρο αποθήκευσης και διανομής

μέση όχληση

μεταποιητική δραστηριότητα

μητρώο πιστοποιημένων επιθεωρητών

μητρώο προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα

μηχανικοί

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα

όχημα οδικών μεταφορών

τεχνικό επάγγελμα

τεχνοπόλεις

υψηλή εγκατάσταση

υψηλή όχληση

υψηλό μηχάνημα

χαμηλή όχληση

χώρος υποδοχής επιχειρήσεων

Ν. 3982/2011 - Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων : (μέρος 1, κεφ. Α)
 • Ορισμοί (νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, επαγγελματικές δραστηριότητες, επαγγελματικό προσόν, αδειοδότηση) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 4)
 • Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας : (άρθ. 5)
 • Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα : (άρθ. 6)
 • Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς : (άρθ. 7)
 • Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων : (άρθ. 8)
 • Ενιαίο μητρώο προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα : (άρθ. 9)
 • Επιτροπή τεχνικών επαγγελμάτων : (άρθ. 10)
 • Έλεγχος ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών Κυρώσεις και άλλες διατάξεις : (μέρος 1, κεφ. Β)
 • Τροποποίηση του ν. 6422/1934 (412/Α/28.11.1934) : (άρθ. 14§3-5)
 • Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων : (μέρος 2)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων : (μέρος 2, κεφ. Α)
 • Ορισμοί (βιομηχανία - βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο, αποθήκη, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κτιριακές εγκαταστάσεις, φορέας, εγκατάσταση – ίδρυση, λειτουργία, επέκταση δραστηριότητας, εκσυγχρονισμός δραστηριότητας, δραστηριότητες υψηλής – μέσης- χαμηλής όχλησης, υψηλό μηχάνημα, υψηλή εγκατάσταση, αδειοδοτούσα αρχή) : (άρθ. 17)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 18)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων : (άρθ. 19)
 • Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας : (άρθ. 19§1)
 • Προϋποθέσεις και κριτήρια για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων : (άρθ. 20)
 • Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων : (άρθ. 21)
 • Διατάξεις γενικής εφαρμογής : (μέρος 2, κεφ. Β)
 • Μητρώο πιστοποιημένων επιθεωρητών : (άρθ. 27)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 36)
 • Διαχείριση αποβλήτων : (άρθ. 37)
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων : (μέρος 3)
 • Ορισμοί (επιχειρηματικό πάρκο, άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, χώρος υποδοχής επιχειρήσεων, οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικό σχέδιο, εταιρεία ανάπτυξης επιχειρησιακού πάρκου, εταιρεία διαχείρισης, κανονισμός λειτουργίας, έργα υποδομής, κοινόχρηστοι χώροι, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, κοινωφλείς χώροι, επιχειρηματικό πάρκο ενδιάμεσου βαθμού οργάνωσης-ΕΠΕΒΟ) : (άρθ. 41)
 • Ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων : (κεφ. Β)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων : (άρθ. 54)
 • Ίδρυση και λειτουργία λοιπών κατηγοριών επιχειρηματικών πάρκων : (κεφ. Γ)
 • Διοίκηση, διαχείριση, εποπτεία και κίνητρα επιχειρηματικών πάρκων : (κεφ. Δ)
 • Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών : (μέρος 4)
 • Ορισμοί (αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, όχημα οδικών μεταφορών) : (άρθ. 67)

Σχετικό έγγραφο:

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4609/2019, (ΦΕΚ 67/Α/3.5.2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4550/2018, (ΦΕΚ 108/Α/20.6.2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις» →→ (το άρθρο 19§5)
 • N. 4549/2018, (ΦΕΚ 105/Α/14.6.2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • N. 4442/2016, (ΦΕΚ 230/Α/7.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»
 • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
 • Ν. 4302/2014, (ΦΕΚ 225/Α/8.10.2014) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4072/2012, (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 143Α_11 (Μέγεθος: 687 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.