Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > στερεών αποβλήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

42/Α`/23.2.2007

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Δημόσιας Τάξης

Δικαιοσύνης

Εθνικής Άμυνας

Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εξωτερικών

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Τουριστικής Ανάπτυξης

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια ίδρυσης

άδεια λειτουργίας

διαχείριση αποβλήτων

εξαρτημένη εργασία

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

κολυμβητήριο

μερική απασχόληση

μετανάστης

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΟΤΑ

στερεά απόβλητα

Ν. 3536/2007 - Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής : (κεφ. 1)
 • Θέματα εξαρτημένης εργασίας : (άρθ. 6)
 • Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης : (άρθ. 19)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης : (κεφ. 2)
 • Αναδιατυπώσεις άρθρων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα :(άρθ. 22)
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών:(άρθ. 22§2β)
 • Ζητήματα ΟΤΑ πρώτου βαθμού : (άρθ. 23)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων πολιτικής προστασίας : (άρθ. 27)
 • Θέματα μερικής απασχόλησης : (άρθ. 28)
 • Στερεά απόβλητα : (άρθ. 30)
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης : (άρθ. 41)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4555/2019, (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις »
 • Ν. 3979/2011, (ΦΕΚ 138/Α/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 42Α_07 (Μέγεθος: 562 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.