Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

190/Α`/29.9.2009

Υπουργεία:

Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

αδειοδοτούσα αρχή

αποκατάσταση

αρμόδια αρχή

διοικητικές κυρώσεις

επαγγελματική δραστηριότητα

μέτρα αποκατάστασης

περιβάλλον

περιβαλλοντική ζημιά

περιβαλλοντική πολιτική

προληπτικά μέτρα

συντρέχον πταίσμα

φορέας εκμετάλλευσης

Π.Δ. 148/2009 - Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον – Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (περιβαλλοντική ζημιά, επαγγελματική δραστηριότητα, ζημιά, προστατευόμενα είδη και φυσικοί οικότοποι, κατάσταση διατήρησης, ύδατα, φορέας εκμετάλλευσης, εκπομπή, άμεση απειλή ζημίας, προληπτικά μέτρα, μέτρα αποκατάστασης, φυσικοί πόροι, υπηρεσίες, υπηρεσίες φυσικών πόρων, αρχική κατάσταση - κατάσταση αναφοράς, ανάκαμψη, δαπάνες, δημόσια αρχή, αδειοδοτούσα αρχή): (άρθ. 3)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 4)
 • Εξαιρέσεις : (άρθ. 5)
 • Αρμόδια αρχή : (άρθ. 6)
 • Γενικό πλαίσιο της ευθύνης των φορέων εκμετάλλευσης : (άρθ. 7)
 • Πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών : (άρθ. 8)
 • Δράση αποκατάστασης : (άρθ. 9)
 • Καθορισμός μέτρων αποκατάστασης : (άρθ. 10)
 • Δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης : (άρθ. 11)
 • Καταλογισμός δαπανών πρόληψης και αποκατάστασης στην περίπτωση πλειόνων υπευθύνων φορέων εκμετάλλευσης –Συντρέχον πταίσμα : (άρθ. 12)
 • Αίτηση για ανάληψη δράσης αποκατάστασης : (άρθ. 13)
 • Χρηματοοικονομική ασφάλεια : (άρθ. 14)
 • Συνεργασία με άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης : (άρθ. 15)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 16)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 17)
 • Ένδικη προστασία : (άρθ. 18)
 • Χρονικά όρια εφαρμογής : (άρθ. 19)
 • Κατάρτιση εκθέσεων : (άρθ. 20)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011, (ΦΕΚ 2516/Β/7.11.2011) «Μέτρα και όροι για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς - Τροποποίηση της υπ αριθμ. 29457/1511/2005 (992/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, του Π.Δ 51/2007 (54/Α) και του Π.Δ 148/2009 (190/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 190Α_09 (Μέγεθος: 370 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.