Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Ρύπανση υδάτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

54/Α`/8.3.2007

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

αρμόδια αρχή

διαχείριση υδάτων

επιφανειακά ύδατα

λεκάνη απορροής

ουσία προτεραιότητας

περιβαλλοντικοί στόχοι

περιοχή λεκάνης απορροής

ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο (ΠΠΠ)

πολιτική υδάτων

πόσιμο νερό

προστασία του περιβάλλοντος

ρύπανση των υδάτων

ρυπογόνες ουσίες

ρύπος

υπόγεια νερά

χρήση ύδατος

Π.Δ. 51/2007 - Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (αρθ. 1)
 • Ορισμοί (διαθέσιμοι πόροι υπογείων υδάτων, έμμεσες απορρίψεις σε υπόγεια ύδατα, καλή ποσοτική κατάσταση, ρύπος, απ’ ευθείας απόρριψη στα υπόγεια ύδατα, συνδυασμένη προσέγγιση, νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, χρήση ύδατος, αρμόδια αρχή, περιβαλλοντικοί στόχοι, περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή περιοχή λεκανών απορροής ποταμών) : (αρθ. 2)
 • Περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού : (άρθ. 3)
 • Περιβαλλοντικοί στόχοι : (άρθ. 4)
 • Χαρακτηριστικά περιοχής λεκάνης απορροής : (άρθ. 5)
 • Μητρώο προστατευόμενων περιοχών : (άρθ. 6)
 • Υδατικά συστήματα για την απόληψη πόσιμου ύδατος : (άρθ. 7)
 • Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος : (άρθ. 8)
 • Συνδυασμένη προσέγγιση για τον έλεγχο σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης : (άρθ. 9)
 • Σχέδιο διαχείρισης περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού : (άρθ. 10)
 • Πρόγραμμα παρακολούθησης επιφανειακών, υπόγειων υδάτων και προστατευόμενων περιοχών : (άρθ. 11)
 • Πρόγραμμα μέτρων : (άρθ. 12)
 • Πρόγραμμα ειδικών μέτρων κατά της ρύπανσης : (άρθ. 13)
 • Πρόγραμμα ειδικών μέτρων για την πρόληψη , έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων : (άρθ. 14)
 • Διαδικασία δημοσιοποίησης των σχεδίων διαχείρισης : (άρθ. 15)
 • Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή ΕΚ : (άρθ. 16)
 • Ενδεικτικός κατάλογος κυριότερων ρύπων : (παράρτημα Ι)
 • Περί χαρακτηρισμού επιφανειακών και υπόγειων υδάτων : (παράρτημα ΙΙ)
 • Κατάσταση των υδάτων : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Οικονομική ανάλυση : (παράρτημα V)
 • Οριακές τιμές εκπομπών και ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα : (παράρτημα VΙ)
 • Σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού : (παράρτημα VIΙ)
 • Πίνακες μέτρων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μέτρων : (παράρτημα VIΙΙ)
 • Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων : (παράρτημα ΙΧ)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011, (2516/Β/7.11.2011) «Μέτρα και όροι για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς - Τροποποίηση της υπ αριθμ. 29457/1511/2005 (992/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, του Π.Δ 51/2007 (54/Α) και του Π.Δ 148/2009 (190/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006»
 • Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010, (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 54Α_07 (Μέγεθος: 3142 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.