Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

383/Β`/28.3.2006

Υπουργεία:

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Οικονομίας & Οικονομικών

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

αξιολόγηση

αξιοποίηση αποβλήτων

απόβλητα

απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΑΥΜ)

αποθήκευση αποβλήτων

αποκατάσταση

αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων

απόπλυμα

διάθεση αποβλήτων

διασυνοριακή μεταφορά

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

εγκεκριμένος χώρος

έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)

έκπλυμα

εναλλακτική διαχείριση

επεξεργασία αποβλήτων

επικίνδυνα απόβλητα

επικίνδυνη ουσία

ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων

μεταφορά αποβλήτων

μεταφόρτωση

παραγωγός

παρασκεύασμα

προσωρινή αποθήκευση

στραγγίσματα

συλλογή

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

φορέας διαχείρισης

χαρακτηρισμός αποβλήτων

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 - Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (απόβλητο, επικίνδυνο απόβλητο, παραγωγός, διακίνηση, μεταφόρτωση, απόπλυμα ή έκπλυμα ή στράγγισμα, επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, αποθήκευση, αξιοποίηση, κάτοχος, φορέας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά, διάθεση, επεξεργασία, εγκεκριμένος χώρος ή εγκατάσταση διάθεσης ή αξιοποίησης επικινδύνων αποβλήτων, εξυγίανση ή/και αποκατάσταση μιας εγκατάστασης ή ενός χώρου, μετέπειτα φροντίδα) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Αρχές και στόχοι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 4)
 • Εθνικός σχεδιασμός και Γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 5)
 • Χαρακτηρισμός αποβλήτων- Σύσταση επιστημονικής επιτροπής : (αρθ. 6)
 • Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 7)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 7§Α)
 • Άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 7§Β)
 • Διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 7§Γ1)
 • Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθ. 7 : (άρθ. 8)
 • Εξυγίανση ή/και αποκατάσταση χώρου –οριστική παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων ή χώρων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 9)
 • Υποχρεώσεις κατόχου : (άρθ. 10)
 • Υποχρεώσεις παραγωγών και φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 11)
 • Εξυγίανση –αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα : (άρθ. 12)
 • Έκτακτες ανάγκες : (άρθ. 13)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 14)
 • Κατάρτιση εκθέσεων : (άρθ. 15)
 • Υπόχρεοι καταβολής δαπάνης διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 16)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 17)
 • Μεταβατικές διατάξεις : (άρθ. 18)
 • Κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. [Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)] : (παράρτ. 1)
 • Ιδιότητες των επικίνδυνων αποβλήτων : (παράρτ. ΙΙ)
 • Εργασίες διάθεσης : (παράρτ. 3)
 • Εργασίες αξιοποίησης : (παράρτ. 4)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. οικ. 62952/5384/2016, (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016) «Έγκριση εθνικού σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»
 • Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 • Υ.Α. οικ. 146163/2012, (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων»
 • Υ.Α. 8668/2007, (ΦΕΚ 187/Β/2.3.2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υο αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ» (Β 791)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 383Β_06 (Μέγεθος: 293 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.