Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ο > Όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

218/Α`/31.12.1984

Υπουργεία:

Δημόσιας Τάξης

Οικονομικών

Συγκοινωνιών

Λέξεις Κλειδιά:

GPL

LPG

άδεια ίδρυσης

άδεια λειτουργίας

ανανέωση άδειας

αντλία

απαγόρευση καπνίσματος

απόσταση ασφαλείας

βιομηχανική ζώνη

βυτιοφόρο όχημα

δεξαμενή καυσίμου

δεξαμενή υγραερίου

εκρηκτικές ύλες

εμφιάλωση υγραερίου

επικίνδυνα σημεία πρατηρίου

ηλεκτρική εγκατάσταση

κτιριολογικές απαιτήσεις

μικτό πρατήριο

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

πιστοποιητικό πυρασφάλειας

πρατήρια καυσίμων

πρατήριο υγραερίου

προσωρινή ζώνη ασφάλειας

πυράντοχος τοίχος

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

σωληνώσεις

υγραέριο

υπόγεια δεξαμενή

Π.Δ. 595/1984 - Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ορισμοί (παρατήριο, μικτό παρατήριο, προσωρινή ζώνη ασφάλειας, περίγραμμα πρατηρίου, βιομηχανική ζώνη, πυράντοχος τοίχος, επικίνδυνα σημεία πρατηρίου, λεκανοπέδιο Αττικής) : (άρθ. 1)
 • Χωροταξική θέση πρατηρίου : (άρθ. 2)
 • Προϋποθέσεις κυκλοφοριακής σύνδεσης : (άρθ. 3)
 • Αποστάσεις ασφάλειας : (άρθ. 4)
 • Απόσταση ασφαλείας από παιδικούς σταθμούς, σχολεία, ναούς, κ.λπ > 100 μ.: (άρθ. 4§ι)
 • Απόσταση ασφαλείας από νοσηλευτικά ιδρύματα, εργοστάσια ή αποθήκες εκρηκτικών υλών, κ.λπ > 150 μ.: (άρθ. 4§ια)
 • Μικτά πρατήρια : (άρθ. 5)
 • Συνέπειες μείωσης αποστάσεων ασφάλειας : (άρθ. 6)
 • Εγκαταστάσεις και μηχανισμοί πρατηρίου : (άρθ. 7)
 • Υπόγειος δεξαμενή υγραερίου : (άρθ. 8)
 • Περίβλημα υπόγειας δεξαμενής : (άρθ. 9)
 • Τοποθέτηση δεξαμενής στο περίβλημα : (άρθ. 10)
 • Χαρακτηριστικά και ιδιότητες αντλιών : (άρθ. 11)
 • Τοποθέτηση αντλιών : (άρθ. 12)
 • Συσκευές διανομής υγραερίου : (άρθ. 13)
 • Σωληνώσεις και ιδιότητές τους : (άρθ. 14)
 • Σωληνώσεις εφοδιασμού των συσκευών διανομής : (άρθ. 15)
 • Τοποθέτηση υπόγειων σωληνώσεων : (άρθ. 16)
 • Στόμια πλήρωσης δεξαμενής : (άρθ. 17)
 • Σωληνώσεις σύνδεσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων : (άρθ. 18)
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις πρατηρίου : (άρθ. 19)
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις : (άρθ. 20)
 • Μέτρα πυρασφάλειας : (άρθ. 21)
 • Μέτρα λειτουργίας και ασφάλειας : (άρθ. 22)
 • Πινακίδα απαγορεύεται το κάπνισμα : (άρθ. 22 §8)
 • Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας : (άρθ. 23-28)
 • Ειδικές ρυθμίσεις : (άρθ. 29)
 • Απαγόρευση παραλαβής και διάθεσης άοσμου υγραερίου από τα πρατήρια υγραερίου :(άρθ. 29§6)
 • Απαγόρευση εμφιάλωσης υγραερίου για οικιακή ή βιομηχανική χρήση από τα πρατήρια υγραερίου :(άρθ. 29§6)
 • Επιθεώρηση - ποινές : (άρθ. 30)
 • Εγκαταστάσεις εναποθήκευσης εκρηκτικών και εύφλεκτων υλών : (άρθ. 31)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4530/2018, (ΦΕΚ 58/Α/30.3.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4439/2016, (ΦΕΚ 222/Α/30.11.2016) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
 • Υ.Α. Οικ. 23559/1497/2014, (ΦΕΚ 1079/Β/30.4.2014) «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α) Προεδρικού διατάγματος «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου (LPG)», κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 115 του υπ’ αριθμ. Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α)»
 • Ν. 4199/2013, (ΦΕΚ 216/Α/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. οικ. 46885/3403/2012, (ΦΕΚ 2927/Β/1.11.2012) «Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, νεοϊδρυόμενων και λειτουργούντων, από κτίρια και χώρους όπως ορίζονται στα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 595/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
 • Ν. 4070/2012, (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2919/2001, (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 282/1999, (ΦΕΚ 242/Α/10.11.1999) «Τροποποίηση π.δ 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α) όπως ισχύει»
 • Π.Δ. 269/1998, (ΦΕΚ 196/Α/21.8.1998) «Τροποποίηση του π.δ 595/1984 όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α)»
 • Π.Δ. 327/1992, (ΦΕΚ 163/Α/1.10.1992) «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων»
 • Π.Δ. 143/1989, (ΦΕΚ 69/Α/7.3.1989) «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών»
 • Π.Δ. 191/1985, (ΦΕΚ 75/Α/26.4.1985) «Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 τού άρθρου 32 του Π. Δ/τος 595/1984, (ΦΕΚ 218/Α/1984) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)»

Καταργεί την :

 • Π.Δ. 269/1981, (ΦΕΚ 76/Α/30.3.1981) «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανομής υγραερίων (GLP) προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 218Α_84 (Μέγεθος: 514 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.