Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > υγειονομικών μονάδων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

179/Α`/6.8.2001

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Γεωργίας

Δικαιοσύνης

Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Λέξεις Κλειδιά:

άλλα προϊόντα

ανάκτηση ενέργειας

ανακύκλωση αποβλήτων

αξιοποίηση αποβλήτων

απόβλητα συσκευασίας

απόβλητα συσκευασίας και άλλων προϊόντων

αστική ευθύνη

δευτερογενές υλικό

δημοτικά απόβλητα

διάθεση αποβλήτων

διαχείριση αποβλήτων

διοικητικές κυρώσεις

εθελοντική συμφωνία

εθνικός οργανισμός εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών & άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ)

εναλλακτική διαχείριση

εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών

επαναχρησιμοποίηση

κυρώσεις

οργανική ανακύκλωση

περιβάλλον

πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης - ΠΕΔ

ποινικές κυρώσεις

ποσοτικοί στόχοι

πρόληψη

πρώτη ύλη

πρωτογενές υλικό

σήμανση συσκευασιών

στερεά απόβλητα

συλλογή

συσκευασία

συσκευασία μιας χρήσης

συσκευασία πολλαπλής χρήσης

σύστημα εγγυοδοσίας

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης - ΣΕΔ

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

Ν. 2939/2001 - Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (συσκευασία, συσκευασία μιάς χρήσης, συσκευασία πολλαπλής χρήσης, άλλα προϊόντα, πρόληψη, απόβλητα συσκευασίας άλλων προϊόντων, διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων, δημοτικά απόβλητα, επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, οργανική ανακύκλωση, διάθεση, συλλογή, διαχείριση συσκευασιών, διαχείριση άλλων προϊόντων, εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, οικονομικοί παράγοντες, εθελοντική συμφωνία, σύστημα εγγυοδοσίας, δήμοι/κοινότητες, πρώτη ύλη, πρωτογενές υλικό, δευτερογενές υλικό, ΕΟΕΔΣΑΠ) : (άρθ. 2)
 • Ορισμός «άλλων προϊόντων» : (άρθ. 2 §4)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων : (άρθ. 4)
 • Συσκευασίες – Απόβλητα συσκευασιών : (κεφ. Β)
 • Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών : (άρθ. 5)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών : (άρθ. 6)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών : (άρθ. 7)
 • Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης : (άρθ. 7)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας : (άρθ. 8)
 • Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών : (άρθ. 9)
 • Ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση – επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών : (άρθ. 10)
 • Σήμανση συσκευασιών και σύστημα αναγνώρισης : (άρθ. 11)
 • Υποχρεώσεις διαχειριστών συσκευασίας : (άρθ. 12)
 • Σύστημα πληροφορικής : (άρθ. 13)
 • Υποβολή εκθέσεων : (άρθ. 14)
 • Άλλα προϊόντα – Απόβλητα άλλων προϊόντων : (κεφ. Γ)
 • Πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων : (άρθ. 15)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση άλλων προϊόντων : (άρθ. 16)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων : (άρθ. 17)
 • Συστήματα πληροφορικής : (άρθ. 18)
 • Εθνικό σύστημα πληροφόρησης κοινού : (άρθ. 19)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 20)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 20§Α)
 • Αστική ευθύνη : (άρθ. 20§Β)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 20§Γ)
 • Εθνικός οργανισμός εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) : (άρθ. 24)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4496/2017, (ΦΕΚ 170/Α/8.11.2017) «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις»
 • N. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 • Ν. 3854/2010, (ΦΕΚ 94/Α/23.6.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. 9268/469/2007, (ΦΕΚ 286/Β/2.3.2007) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 179Α_01 (Μέγεθος: 108 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 24-06-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.