Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Α > Αποθήκες >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

160/Α`/16.10.1986

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Γεωργίας

Εθνικής Οικονομίας

Εσωτερικών

Προεδρίας της Κυβέρνησης

Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λέξεις Κλειδιά:

ανταποδοτικό τέλος

απασχόληση

απόβλητα

αποθήκες

αστική ευθύνη

βιομηχανία

βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ)

διαχείριση αποβλήτων

διοικητικές κυρώσεις

έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ)

επεξεργασία αποβλήτων

επικίνδυνη ουσία

επικίνδυνοι παράγοντες

θόρυβος

κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων

κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος - Κ.Ε.Π.ΠΕ.

κυρώσεις

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

μόλυνση

παρασκεύασμα

περιβάλλον

περιβαλλοντική αδειοδότηση

περιβαλλοντική επιθεώρηση

περιβαλλοντικός θόρυβος

ποιότητα νερού

ποιότητα του αέρα

ποιότητα του περιβάλλοντος

προστασία από τη ραδιενέργεια

προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

προστασία του περιβάλλοντος

ρύπανση

στερεά απόβλητα

συντήρηση εγκατάστασης

φυσικοί παράγοντες

φυσικός αποδέκτης

χρήση γής & προέγκριση χωροθέτησης

Ν. 1650/1986 - Για την προστασία του περιβάλλοντος

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (περιβάλλον, ρύπανση, μόλυνση, υποβάθμιση, απόβλητο, οικοσύστημα, φυσικός αποδέκτης, επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, προστασία του περιβάλλοντος, υγεία, οικολογική ισορροπία, φυσικοί πόροι, διαχείριση αποβλήτων, ουσίες, παρασκευάσματα, τοπίο) : (άρθ. 2)
 • Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 3)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 4)
 • Περιεχόμενο και δημοσιότητα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων : (άρθ. 5)
 • Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. Ανταποδοτικά τέλη : (άρθ. 6)
 • Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 6§3)
 • Ποιότητα ατμόσφαιρας και δίκτυο παρακολούθησης : (άρθ. 7)
 • Μέτρα για την προστασία της ατμόσφαιρας : (άρθ. 8)
 • Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης : (άρθ. 9)
 • Προστασία νερών : (άρθ. 10)
 • Μέτρα για την προστασία του εδάφους : (άρθ. 11)
 • Στερεά απόβλητα : (άρθ. 12)
 • Συσκευασία προϊόντων – επιβάρυνση προϊόντων : (άρθ. 13)
 • Απόβλητα από μέσα μεταφοράς : (άρθ. 13)
 • Θόρυβος : (άρθ. 14)
 • Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα : (άρθ. 15)
 • Παρακολούθηση φυσικών αποδεκτών : (άρθ. 16)
 • Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων : (άρθ. 16)
 • Προστασία από ραδιενέργεια : (άρθ. 17)
 • Προστασία της φύσης και του τοπίου : (αρθ. 18-22)
 • Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων : (άρθ. 23-24)
 • Υπηρεσίες περιβάλλοντος : (άρθ. 25-27)
 • Κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος : (άρθ. 26)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 28)
 • Αστική ευθύνη : (άρθ. 29)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 30)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/Α/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4492/2017, (ΦΕΚ 156/Α/18.10.2017) «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4411/2016, (ΦΕΚ 142/Α/3.8.2016) «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4315/2014, (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 • Ν. 4014/2011, (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
 • Ν. 3536/2007, (ΦΕΚ 42/Α/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»
 • Ν. 3146/2003, (ΦΕΚ 176/Α/2.7.2003) «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3010/2002, (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2742/1999, (ΦΕΚ 207/Α/7.10.1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 160Α_86 (Μέγεθος: 571 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.