Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ο > Όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

150/Α`/9.7.1970

Υπουργεία:

Δημοσίων Έργων

Οικονομικών

Συγκοινωνιών

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια ίδρυσης

άδεια λειτουργίας

αντλία

αντλία παροχής καυσίμου

αποθήκες

απόσταση ασφαλείας

δεξαμενή καυσίμου

θέση πρατηρίου

κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

πρατήρια δια φορητών αντλιών

πρατήρια καυσίμων

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

σήμανση

υπέργεια δεξαμενή

υπόγεια δεξαμενή

χωματουργικές εργασίες

Β.Δ. 465/1970 - Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Εγκατάσταση και λειτουργία αντλιών : (αρθ. 1)
 • Ορισμός πρατηρίου : (αρθ. 2)
 • Κατηγορίες πρατηρίων : (αρθ. 3)
 • Αποστάσεις πρατηρίων : (αρθ. 4)
 • Θέσεις πρατηρίων : (αρθ. 5)
 • Τεχνικοί όροι ίδρυσης : (αρθ. 6)
 • Είσοδος – έξοδος από πρατήριο : (αρθ. 7)
 • Νησίδες αντλιών : (αρθ. 8)
 • Κτίριο πρατηρίου : (αρθ. 9)
 • Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων : (αρθ. 10)
 • Υπόγειες δεξαμενές πετρελαίου : (αρθ. 11)
 • Αντλίες : (αρθ. 12)
 • Πρατήρια δια φορητών αντλιών : (αρθ. 13)
 • Μέτρα πυρασφάλειας : (αρθ. 14)
 • Άδειες λειτουργίας : (κεφ. Γ)
 • Δικαιούμενοι αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων : (άρθ. 15)
 • Αρμόδιες για την χορήγηση των αδειών υπηρεσίες : (άρθ. 16)
 • Διαδικασία χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως πρατηρίων : (άρθ. 17)
 • Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων : (άρθ. 18)
 • Ανανέωση της αδείας λειτουργίας : (άρθ. 19)
 • Αλλαγή δικαιούχων αδείας λειτουργίας : (άρθ. 20)
 • Πρατήρια ιδιωτικής χρήσεως : (άρθ. 22)
 • Πρατήρια ιδρυθέντα κατά το παρελθόν : (άρθ. 23)
 • Εγκαταστάσεις σχετικές με την κυκλοφορία επί των οδών : (άρθ. 24)
 • Θέσεις εγκαταστάσεων : (άρθ. 25)
 • Κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων : (άρθ. 26)
 • Έγκριση σχεδίων κυκλοφοριακής συνδέσεως και αρχιτεκτονικών : (άρθ. 27)
 • Είσοδος και έξοδος εγκαταστάσεων : (άρθ. 28)
 • Οικοδομικές γραμμές : (άρθ. 29)
 • Διαδικασία εγκρίσεως κυκλοφοριακής συνδέσεως : (άρθ. 30)
 • Προτεραιότητα χωματουργικών εργασιών συνδέσεως : (άρθ. 31)
 • Άδειες λειτουργίας εγκαταστάσεων : (άρθ. 32)
 • Εγκαταστάσεις ιδρυθείσες κατά το παρελθόν : (άρθ. 34)
 • Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος εγκαταστάσεως : (άρθ. 35)
 • Σήμανση κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων : (άρθ. 36)
 • Προσαρμογή συνδέσεως εγκαταστάσεων κατόπιν κατασκευής παραπλεύρου οδού : (άρθ. 37)
 • Πληρωμή μισθώματος δια καταβαλλομένη έκταση του Δημοσίου : (άρθ. 38)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4530/2018, (ΦΕΚ 58/Α/30.3.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4439/2016, (ΦΕΚ 222/Α/30.11.2016) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4313/2014, (ΦΕΚ 261/Α/17.12.2014) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 118/2006, (ΦΕΚ 119/Α/16.6.2006) «Τροποποίηση του β.δ 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 150) και του π.δ 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/1984 (Α 181), το π.δ 143/1989 «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/1993 (Α 170) και το π.δ 125/1992 (Α 56) «τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 143/1989 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/1992 (Α 163)»
 • Π.Δ. 401/1993, (ΦΕΚ 170/Α/1.10.1993) «Τροποποίηση του Π.Δ. 143/1989 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών (A 69)»
 • Π.Δ. 327/1992, (ΦΕΚ 163/Α/1.10.1992) «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων»
 • Π.Δ. 125/1992, (ΦΕΚ 56/Α/8.4.1992) «Τροποποίηση των β.δ 465/1970 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά οδών (150/Α) και π.δ 1224/1981 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκοιμένων περιοχών» (303/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 143/1989 (69/Α)» → → → (το άρθ. 10 §δ)
 • Π.Δ. 270/1990, (ΦΕΚ 108/Α/22.8.1990) «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α/150)»
 • Π.Δ. 143/1989, (ΦΕΚ 69/Α/7.3.1989) «Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών»
 • Π.Δ. 509/1984, (ΦΕΚ 181/Α/15.11.1984) «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ/τος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 150Α_70 (Μέγεθος: 492 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-01-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.