Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > υγρών αποβλήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

323/Β`/13.5.1991

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Γεωργίας

Εθνικής Οικονομίας

Εσωτερικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λέξεις Κλειδιά:

DDT

βιομηχανική εγκατάσταση

ειδική οριακή τιμή

επεξεργασία αποβλήτων

επικίνδυνα απόβλητα

επικίνδυνη ουσία

νέα εγκατάσταση

οριακές τιμές

όριο ανίχνευσης

περιβάλλον

πρότυπη μέθοδος μέτρησης

ρύπανση των υδάτων

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

υγρά απόβλητα

υφιστάμενη εγκατάσταση

χλωροφόρμιο

Υ.Α. 55648/2210/1991 - Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ουσίες, οριακή τιμή επικίνδυνης ουσίας στα υγρά απόβλητα, βιομηχανική εγκατάσταση, ειδική οριακή τιμή μιας επικίνδυνης ουσίας στα υγρά απόβλητα, επεξεργασία των ουσιών, υφιστάμενη εγκατάσταση, νέα εγκατάσταση, πρότυπη μέθοδος μέτρησης, όριο ανίχνευσης, προσέγγιση, ακρίβεια) : (άρθ. 3)
 • Καθορισμός και εφαρμογή των οριακών τιμών των ουσιών, στα υγρά απόβλητα : (άρθ. 4)
 • Καθορισμός ειδικών οριακών τιμών των ουσιών, στα υγρά απόβλητα : (άρθ. 5)
 • Κριτήρια και προϋποθέσεις για τον καθορισμό των ειδικών οριακών τιμών στα υγρά απόβλητα : (άρθ. 6)
 • Διαδικασία ελέγχου των ειδικών οριακών τιμών : (άρθ. 7)
 • Επιτήρηση του υδατικού περιβάλλοντος : (άρθ. 8)
 • Ειδικά προγράμματα : (άρθ. 9)
 • Ενημέρωση : (άρθ. 10)
 • Μεταβατική διάταξη : (άρθ. 11)
 • Τετραχλωράνθρακες : (παράρτ. §1)
 • DDT : (παράρτ. §2)
 • Πενταχλωροφαινόλη - PCP : ((παράρτ. §3)
 • Αλδρίνη, Διελδρίνη, Ενδρίνη, Ισοδρίνη : (παράρτ. §4)
 • Εξαχλωροβενζόλιο - HCB : (παράρτ. §5)
 • Εξαχλωροβουταδιένιο - HCBD : (παράρτ. §6)
 • Χλωροφόρμιο : (παράρτ. §7)

Συμπληρώθηκε από

 • Υ.Α. 90461/2193/1994, (ΦΕΚ 843/Β/11.11.1994) «Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ αριθ. 55648/2210/91 κοινής Υπουργικής απόφασης «μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» (323/Β)»

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010, (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 323Β_91 (Μέγεθος: 281 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 12-12-2018


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.