Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > υγρών αποβλήτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

253/Β`/9.3.2001

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Γεωργίας

Εθνικής Οικονομίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

βενζόλιο

βιομηχανική εγκατάσταση

εγκατάσταση

ειδική οριακή τιμή

επικίνδυνα απόβλητα

επικίνδυνη ουσία

νέα εγκατάσταση

οριακές τιμές

όριο ανίχνευσης

περιβάλλον

πρότυπη μέθοδος μέτρησης

ρύπανση των υδάτων

τολουόλιο

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

υγρά απόβλητα

υδάτινο περιβάλλον

υφιστάμενη εγκατάσταση

Υ.Α. οικ. 4859/726/2001 - Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ουσίες, οριακή τιμή μιας επικίνδυνης ουσίας στα υγρά απόβλητα, ειδική οριακή τιμή μιας επικίνδυνης ουσίας στα υγρά απόβλητα, πρότυπη μέθοδος μέτρησης, επεξεργασία των ουσιών, βιομηχανική εγκατάσταση, νέα εγκατάσταση, υφιστάμενη εγκατάσταση, όριο ανίχνευσης, προσέγγιση, ακρίβεια) : (άρθ. 3)
 • Οριακές τιμές ουσιών σε υγρά απόβλητα : (άρθ. 4)
 • Ειδικές οριακές τιμές : (άρθ. 5)
 • Κριτήρια, προϋποθέσεις καθορισμού των ειδικών οριακών τιμών : (άρθ. 6)
 • Διαδικασία ελέγχου ειδικών οριακών τιμών : (άρθ. 7)
 • Επιτήρηση υδατικού περιβάλλοντος : (άρθ. 8)
 • Ενημέρωση : (άρθ. 10)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010, (ΦΕΚ 1909/Β/8.12.2010) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 51/2007, (ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 253B_01 (Μέγεθος: 283 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.