Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Περιβαλλοντική αδειοδότηση >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

209/Α`/21.9.2011

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Εσωτερικών

Οικονομικών

Παιδείας, Δια βίου μάθησης Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Πολιτισμού & Τουρισμού

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων

άδεια διάθεσης λυμάτων

άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

άδεια διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων

απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - ΑΕΠΟ

διάθεση αποβλήτων

διάθεση λυμάτων

διαχείριση αποβλήτων

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος – ΕΥΕΠ

ελαιοτριβείο

ελαιουργείο

έλεγχος της ρύπανσης

επίπτωση στο περιβάλλον

ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο - ΗΠΜ

κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος - Κ.Ε.Π.ΠΕ.

λύματα

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

μητρώο περιβαλλοντικών ελεγκτών

μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ

περιβαλλοντική αδειοδότηση

περιβαλλοντική επιθεώρηση

περιεχόμενο φακέλου ΜΠΕ

περιοδική επιθεώρηση

προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση (ΠΠΕΑ)

πρόληψη της ρύπανσης

πρότυπη περιβαλλοντική δέσμευση - ΠΠΔ

στερεά απόβλητα

Ν. 4014/2011 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα:

 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων : (κεφ. Α)
 • Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 1)
 • Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων & δραστηριοτήτων κατηγορίας Α : (άρθ. 2)
 • Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 : (άρθ. 3)
 • Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 : (άρθ. 4)
 • Διαδικασία ανανέωσης ΑΕΠΟ : (άρθ. 5)
 • Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ : (άρθ. 6)
 • Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης & μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας : (άρθ. 7)
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β : (άρθ. 8)
 • Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση – ΠΠΔ : (άρθ. 8§3)
 • Υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στερούμενα περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 9)
 • Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 : (άρθ. 10)
 • Περιεχόμενο φακέλλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης : (άρθ. 11)
 • Κατάργηση αδειών : άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έγκριση επέμβασης, άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων : (άρθ. 12)
 • Συμβούλιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης : (άρθ. 13)
 • Σύσταση Διευθυνσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο ΥΠΕΚΑ : (άρθ. 14)
 • Προσαρμογή του ν. 3852/2010 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση : (άρθ. 15)
 • Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ : (άρθ. 16)
 • Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων : (άρθ. 17)
 • Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης : (άρθ. 18)
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου – ΗΠΜ : (άρθ. 18§1)
 • Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης : (άρθ. 19)
 • Ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο : (άρθ. 19α)
 • Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις - Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 – ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986 : Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης : (άρθ. 20)
 • Αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων : (άρθ. 20§3)
 • Ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος – ΕΥΕΠ : (άρθ. 20§3α)
 • Κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος - Κ.Ε.Π.ΠΕ. : (άρθ. 20§4)
 • Μητρώο περιβαλλοντικών ελεγκτών : (άρθ. 20§5)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 21)
 • Οργανωτικά, λειτουργικά και άλλα ζητήματα της ΕΥΕΠ και ΣΥΓΑΠΕΖ : (άρθ. 22)
 • Ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου : (κεφ. Β)
 • Κριτήρια κατάταξης : (παράρτημα Ι)
 • Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ : (παράρτημα ΙΙ)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. Οικ. 161486/10.3.2014 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011»
 • Εγκ. οικ. 205988/14.12.2011 «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που θίγονται στο άρθρο 12 του Ν. 4014/2011, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων»
 • Εγκ. 16/10.11.2011 «(Αρ. Πρωτ. οικ. 4095.82/10.11.2011) Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011»

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4231/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4146/2013, (ΦΕΚ 90/Α/18.4.2013) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4111/2013, (ΦΕΚ 18/Α/25.1.2013)
 • Ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
 • Υ.Α. 1958/2012, (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1§4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)»
 • Ν. 4030/2011, (ΦΕΚ 249/Α/25.11.2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 209Α_11 (Μέγεθος: 1582 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 14-12-2017


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2016 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Γενικές οδηγίες για τον ιό της γρίπης Α (Η1Ν1)

ΕΟΦ

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 28,58% από πόρους του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Λ.Α.Ε.Κ.)

www.antagonistikotita.gr

CIS
EWORX A.E.