Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1537/Β`/8.5.2012

Υπουργεία:

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια μεταφοράς

άδεια συλλογής

άλλα επικίνδυνα απόβλητα – ΑΕΑ

ανοσοποίηση

απόβλητα

απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΑΥΜ)

αποθήκευση αποβλήτων

αποστειρωμένο απόβλητο

αποστείρωση

αποτέφρωση

απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - ΑΕΠΟ

αστικά στερεά απόβλητα –ΑΣΑ

ατομική υγιεινή

διαχείριση αποβλήτων

διαχείριση κυτταροστατικών

διαχείριση κυτταροτοξικών

διαχείριση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων

ειδικά ρεύματα αποβλήτων

έντυπο αναγνώρισης συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ

επεξεργασία αποβλήτων

επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά –ΕΑΑΜ

επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων - ΕΑΥΜ

επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα – ΕΙΑ-ΤΧ

επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα – ΕΙΑ

εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων

ιατρικά απόβλητα

μέσα ατομικής προστασίας

μεταφόρτωση

μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων

μικτά επικίνδυνα απόβλητα – ΜΕΑ

προστατευτικός εξοπλισμός

πρότυπη περιβαλλοντική δέσμευση - ΠΠΔ

σχέδιο έκτακτης ανάγκης

χαρακτηρισμός αποβλήτων

Υ.Α. οικ. 146163/2012 - Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (απόβλητα υγειονομικών μονάδων - ΑΥΜ, επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά - ΕΑΑΜ, άλλα επικίνδυνα απόβλητα - ΑΕΑ, αποτέφρωση, αποστείρωση, μεταφόρτωση, υγειονομικές μονάδες - ΥΜ) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Αρχές και στόχοι διαχείρισης των αποβλήτων υγειονομικών μονάδων : (άρθ. 4)
 • Γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης ΑΥΜ – Ειδικό εθνικό σχέδιο διαχείρισης ΑΥΜ : (άρθ. 5)
 • Χαρακτηρισμός αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΑΥΜ) : (άρθ. 6)
 • Ενδεικτικός κατάλογος για την κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων : (άρθ. 6)
 • Κατάλληλες (ενδεικτικές) εργασίες διαχείρισής: (άρθ. 6)
 • Υπόχρεοι διαχείρισης ΑΥΜ : (άρθ. 7)
 • Εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) : (άρθ. 8)
 • Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων : (άρθ. 9)
 • Μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων : (άρθ. 10)
 • Μητρώο φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων : (άρθ. 10§Β.2, 20§2, παράρτ. Ι§7)
 • Υποχρεώσεις παραγωγών και κατόχων επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων : (άρθ. 11)
 • Έκτακτες ανάγκες : (άρθ. 12)
 • Ειδικές διατάξεις : (άρθ. 13)
 • Διαλογή στην πηγή ΑΥΜ : (άρθ. 14)
 • Έλεγχοι αρμόδιες αρχές : (άρθ. 15)
 • Κόστος διαχείρισης ΕΑΥΜ : (άρθ. 17)
 • Άδειες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ : (άρθ. 19§1,2)
 • Γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων : (παράρτημα Ι)
 • Συλλογή – Συσκευασία – Σήμανση ΑΥΜ : (κεφ. 1)
 • Μεταφορά ΕΑΥΜ : (κεφ. 2)
 • Αποθήκευση ΑΥΜ : (κεφ. 3)
 • Επεξεργασία ΕΑΥΜ: (κεφ. 4)
 • Κωδικοί ΕΚΑ για αποστειρωμένα απόβλητα : (παράρτ. Ι§4.3.3)
 • Μελέτη οργάνωσης των εγκαταστάσεων ή/και των εργασιών διαχείρισης ΑΥΜ: (κεφ. 5)
 • Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά ΑΥΜ : (κεφ. 6)
 • Περιεχόμενο του φακέλου για εγγραφή στο μητρώο του ΥΠΕΚΑ : (κεφ. 7)
 • Τήρηση μητρώου των εγκαταστάσεων παραγωγής ή/και διαχείρισης ΕΑΥΜ : (κεφ. 8)
 • Εκθέσεις : (κεφ. 9)
 • Συντομογραφίες : (υποπαράρτημα Ι)
 • Ειδικό περιεχόμενο : (§Β)
 • Εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΚΔΑΥΜ) : (παράρτημα ΙΙ)
 • Ορισμοί (αδειοδοτούσα αρχή, πηγή αποβλήτων, φορέας εκμετάλλευσης, ετήσιο) : (§2)
 • Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή του κανονισμού διαχείρισης ΑΥΜ : (§8)
 • Προστασία εργαζομένων : (§8.2)
 • Προστατευτικός εξοπλισμός : (§8.2.1)
 • Ατομική υγιεινή : (§8.2.2)
 • Ανοσοποίηση : (§8.2.3)
 • Πρακτικές διαχείρισης: (§8.2.4)
 • Ειδικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ατυχημάτων : (§8.2.5)
 • Ασφάλεια κατά τη διαχείριση κυτταροτοξικών – κυτταροστατικών – χημειοθεραπευτικών φαρμάκων : (§8.2.6)
 • Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών : (§9)
 • Διασκορπισμός επικίνδυνων ουσιών - Τραυματισμός : (§9.2)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. Δ1ε/Γ.Π. οικ.84733/5.11.2018 «(ΑΔΑ: 67ΡΑ465ΦΥΟ-Φ4Κ) Διευκρινήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας»
 • Εγκ. Δ1ε/Γ.Π. 33942/17/21.2.2018 «(ΑΔΑ: 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω) Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που παράγονται στις Υγειονομικές Μονάδες, με στόχο την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας»
 • Εγκ. Γ1δ/Γ.Π. 24031/20.2.2015 «Διευκρινήσεις σχετικά με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των Υγειονομικών Μονάδων»
 • Εγκ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ. 119061/23.12.2013 «Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»
 • Εγκ. οικ. 29960/3800/15.6.2012 «Ενδεικτικές κατηγορίες Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) - Ενδεικτικές κατάλληλες εργασίες διαχείρισης ΑΥΜ – Διευκρινίσεις επί ορισμένων απαιτήσεων της ΚΥΑ οικ.146163/2012»

Τροποποιήθηκε από :


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1537Β_12 (Μέγεθος: 1051 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.