Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

24/Α`/13.2.2012

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εσωτερικών

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Πολιτισμού & Τουρισμού

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

άδεια διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων

άδεια λειτουργίας

άδεια προσωρινής αποθήκευσης ιατρικών αποβλήτων

ανακύκλωση αποβλήτων

απόβλητα έλαια

απόβλητα λιπαντικών ελαίων

απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΑΥΜ)

απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - ΑΕΠΟ

αποχαρακτηρισμός επικίνδυνων αποβλήτων

βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική

βιολογικά απόβλητα

διάθεση αποβλήτων

διάθεση απορριμμάτων

διαμετακόμιση

διασυνοριακή μεταφορά

διαχείριση αποβλήτων

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

εθνικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων - ΕΣΔΑ

ελεγκτής δόμησης

εναλλακτική διαχείριση

επαναχρησιμοποίηση

επικίνδυνα απόβλητα

ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων

ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο - ΗΠΜ

ιχνηλασιμότητα

κλιμάκια ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος - Κ.Ε.Π.ΠΕ.

κυρώσεις

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

μεταφόρτωση

παραγωγός

περιβαλλοντική αδειοδότηση

περιφερειακό συμβούλιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης - ΠΕΣΠΑ

προστασία πληθυσμού

προστασία του περιβάλλοντος

προσωρινή αποθήκευση

ραδιενεργό απόβλητο

σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων

τοξικά & επικίνδυνα απόβλητα

υδράργυρος

υποπροϊόντα

φορέας διαχείρισης

Ν. 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός – Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ποινική προστασία του περιβάλλοντος : (Μέρος 1, Κεφ. Α)
 • Ορισμοί (οικότοπος/ενδιαίτημα εντός προστατευόμενης περιοχής, νομικό πρόσωπο, παράνομη, προστατευόμενο είδος χλωρίδας και πανίδας) : (άρθ. 2)
 • Αδικήματα – Ευθύνη και Κυρώσεις νομικών προσώπων : (Μέρος 2, Κεφ. Α)
 • Αδικήματα : (άρθ. 3)
 • Ευθύνη νομικών προσώπων : (άρθ. 4)
 • Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων : (άρθ. 5)
 • Γενικές διατάξεις : (Μέρος 2, Κεφ. Β)
 • Τροποποίηση του Ν. 1650/1986 (160/Α) : (Μέρος 2, Κεφ. Γ)
 • Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων : (Ενότητα Β)
 • Εξαιρέσεις και ορισμοί : (Κεφ. Α)
 • Γενικές απαιτήσεις : (Κεφ. Β)
 • Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 10)
 • Ορισμοί (απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα, βιολογικά απόβλητα- βιοαπόβλητα, απόβλητα έλαια, διαχείριση αποβλήτων, διάθεση, ανακύκλωση, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, παραγωγός αποβλήτων, κάτοχος αποβλήτων, έμπορος, μεσίτης, συλλογή, χωριστή συλλογή, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία, ανάκτηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, αναγέννηση αποβλήτων ελαίων) : (άρθ. 11)
 • Υποπροϊόντα : (άρθ. 12)
 • Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων και κατάλογος αποβλήτων : (άρθ. 13)
 • Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος : (άρθ. 14)
 • Κόστος : (άρθ. 15)
 • Αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας : (άρθ. 16)
 • Σήμανση επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 17)
 • Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά : (άρθ. 18)
 • Επιθεωρήσεις - έλεγχοι : (άρθ. 19)
 • Τήρηση αρχείων – μητρώων : (άρθ. 20)
 • Υποβολή εκθέσεων και αναθεώρηση : (άρθ. 21)
 • Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων : (άρθ. 22)
 • Προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων : (άρθ. 23)
 • Ευθύνη για τη διαχείριση των αποβλήτων : (άρθ. 24)
 • Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού : (άρθ. 25)
 • Ανάκτηση : (άρθ. 26)
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση : (άρθ. 27)
 • Διάθεση : (άρθ. 28)
 • Ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων : (άρθ. 29)
 • Απαγόρευση ανάμειξης επικίνδυνων αποβλήτων : (άρθ. 30)
 • Απόβλητα έλαια : (άρθ. 31)
 • Συμμετοχή του κοινού : (άρθ. 32)
 • Συνεργασία : (άρθ. 33)
 • Πληροφορίες που υποβάλλονται στην επιτροπή : (άρθ. 34)
 • Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων : (άρθ. 35)
 • Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) : (άρθ. 35§1)
 • Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) : (άρθ. 35§2)
 • Έκδοση αδειών : (άρθ. 36)
 • Κυρώσεις : (Μέρος Δ)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις : (Μέρος Ε)
 • Εθνικές ρυθμίσεις : (Μέρος ΣΤ)
 • Γνωμοδοτική επιτροπή καταλόγου αποβλήτων : (άρθ. 40)
 • Βιολογικά απόβλητα : (άρθ. 41)
 • Καταχώρηση : (άρθ. 42)
 • Ειδικό τέλος ταφής : (άρθ. 43)
 • Θέματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων : (άρθ. 46)
 • Τροποποίηση του Ν. 4014/2011 (209/Α) : (άρθ. 47)
 • Όροι και περιορισμοί δόμησης εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων σε εκτός σχεδίου γήπεδα της Αττικής : (άρθ. 48)
 • Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4030/2011 : (άρθ. 49)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος : (άρθ. 54)
 • Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος - Κ.Ε.Π.ΠΕ. : Έλεγχος εφαρμογής γενικά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή της χωρικής αρμοδιότητάς τους : (άρθ. 55 §1)
 • Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - ΠΕΣΠΑ : (άρθ. 55 §2)
 • Κατάργηση αδειών μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας : (άρθ. 57§1α)
 • Έγγραφη συγκατάθεση στη διασυνοριακή μεταφορά : (άρθ. 57§γ4)
 • Ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρώο : (άρθ. 42, 58§3)
 • Κατάργηση άδειας διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων του άρθρου 8 της κυα 50910/2727/22.12.2003 (ΦΕΚ 1909/Β) : (άρθ. 59§4)
 • Κατάργηση άδειας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων του άρθρου 7 της κυα 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) : (άρθ. 59§5)
 • Κατάργηση άδειας προσωρινής αποθήκευσης ιατρικών αποβλήτων του άρθρου 10 της κυα 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β) : (άρθ. 59§6)
 • Εργασίες διάθεσης : (παράρτ. Ι)
 • Ιδιότητες των αποβλήτων που τα καθιστούν επικίνδυνα (εκρηκτικό, οξειδωτικό, πολύ εύφλεκτο, εύφλεκτο, ερεθιστικό, επιβλεβές, τοξικό, καρκινογόνο, διαβρωτικό, μολυσματικό, τοξικό για την αναπαραγωγή, μεταλλαξογόνο, ευαισθητοποιητικό, οικοτοξικό): (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Παραδείγματα μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων : (παράρτ. IV)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4609/2019, (ΦΕΚ 67/Α/3.5.2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
 • N. 4555/2019, (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις »
 • N. 4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α/3.11.2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. 181627/1185/2016, (ΦΕΚ 2494/Β/12.8.2016) «Τροποποίηση του Παραρτήματος II της Ενότητας Β' του άρθρου 60 του Ν.4042/2012 (24/Α), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/1127/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2015 και άλλες συναφείς διατάξεις»»
 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • N. 4389/2016, (ΦΕΚ 94/Α/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4447/2016, (ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4316/2014, (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • N. 4280/2014, (ΦΕΚ 159/Β/8.8.2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4277/2014, (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 24Α_12 (Μέγεθος: 4695 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.