Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μηχανές > Άδειες χειρισμού μηχανημάτων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

198/Α`/17.10.2012

Υπουργεία:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λέξεις Κλειδιά:

άδειες χειρισμού μηχανημάτων

αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών

βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων

βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων

ειδικότητα

επαγγελματική άδεια

επαγγελματική δραστηριότητα

ηλεκτρολόγοι

θεώρηση αδειών

μηχανήματα έργου πολλαπλών εργασιών

μηχανήματα έργων (ΜΕ)

μηχανολόγος

τεκμηρίωση προϋπηρεσίας

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

χειρισμός μηχανημάτων έργου

χημικός μηχανικός

Π.Δ. 113/2012 - Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες - Ομάδες και βαθμίδες : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ειδικότητα, βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων, μηχανήματα έργου) : (άρθ. 2)
 • Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 3)
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 4)
 • Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 5)
 • Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας σε μηχανικούς ΑΕΙ – ΤΕΙ : (άρθ. 5§3)
 • Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας : (άρθ. 6)
 • Μηχανήματα έργου πολλαπλών εργασιών : (άρθ. 7)
 • Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών : (άρθ. 8)
 • Θεώρηση, επέκταση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας : (άρθ. 9)
 • Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών χειριστή : (άρθ. 10)
 • Ημερομηνία θεώρησης αδειών : (άρθ. 10§1)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 11)
 • Κατάθεση άδειας και απαλλαγή υποχρέωσης θεώρησης : (άρθ. 12)
 • Λοιπές διατάξεις : (άρθ. 13)
 • Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις – Ισχύς Προεδρικού Διατάγματος : (άρθ. 14)
 • Σχολές που αναφέρονται στο άρθρο 5§1(Ι) : (παράρτημα Α)
 • Σχολές που αναφέρονται στο άρθρο 5§1(ΙΙ) : (παράρτημα Β)
 • Σχολές που αναφέρονται στο άρθρο 5§3 : (παράρτημα Γ)
 • Ειδικό έντυπο πληροφοριών : (παράρτημα Δ)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 198Α_12 (Μέγεθος: 626 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 24-05-2018


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.