Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Μηχανολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

200/Α`/17.10.2012

Υπουργεία:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια άσκησης επαγγέλματος

άδεια ηλεκτροσυγκολλητή

άδεια οξυγονοκολλητή

αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών

ατμολέβητας

βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων

βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων

ειδικότητα

επαγγελματική άδεια

επαγγελματική δραστηριότητα

επαγγελματικό προσόν

επίβλεψη λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

επισκευή

επιτήρηση λειτουργίας

ηλεκτρική εγκατάσταση

ηλεκτρολόγοι

ηλεκτροσυγκόλληση

θεώρηση αδειών

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

μηχανολόγος

οξυγονοκόλληση

συντήρηση

τεκμηρίωση προϋπηρεσίας

τεχνική επίβλεψη

τεχνικό έργο

τεχνικός μηχανικός εγκαταστάσεων

υποχρέωση παρόχου

Π.Δ. 115/2012 - Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 2)
 • Διενέργεια εξετάσεων : (άρθ. 3)
 • Ισοτίμηση τίτλων σπουδών για την απόκτηση άδειας : (άρθ. 4)
 • Χορήγηση άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας σε υπήκοο κράτους μέλους : (άρθ. 5)
 • Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας : (άρθ. 6)
 • Θεώρηση αδειών : (άρθ. 7)
 • Ορισμοί (ειδικότητα, βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων, επισκευή – συντήρηση, τεχνικός μηχανικός εγκαταστάσεων - ΤΜΕ, επιτήρηση λειτουργίας) : (άρθ. 9)
 • Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες και βαθμίδες : (άρθ. 9)
 • Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 10)
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητες : (άρθ. 11)
 • Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 12)
 • Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών πρακτικών μηχανικών : (άρθ. 13)
 • Απαιτήσεις για το χειρισμό των ατμολεβήτων : (άρθ. 14)
 • Οξυγονοκολλητές και ηλεκτροσυγκολλητές : (Μέρος γ)
 • Ορισμοί (οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής) : (άρθ. 15)
 • Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες και βαθμίδες : (άρθ. 15)
 • Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 16)
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητες : (άρθ. 17)
 • Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 18)
 • Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων : (άρθ. 19)
 • Επέκταση άδειας τεχνικών οξυγονοκολλητών ή ηλεκτροσυγκολλητών : (άρθ. 20)
 • Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών συγκολλητών : (άρθ. 21)
 • Ημερομηνία θεώρησης αδειών : (άρθ. 21§1)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4608/2019, (ΦΕΚ 66/Α/3.5.2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 200Α_12 (Μέγεθος: 625 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.