Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Μηχανολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

68/Α`/11.3.2005

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης

Δημόσιας Τάξης

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια εγκατάστασης

άδεια εγκατάστασης επιχειρήσεων

άδεια επέκτασης - εκσυγχρονισμού

άδεια λειτουργίας

απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας

αποθήκες

αρτοποιείο

βιομηχανία

βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ)

βιομηχανική επιχειρηματική περιοχή (ΒΕΠΕ)

βιομηχανικό πάρκο (ΒΙΠΑ)

βιοτεχνικό πάρκο (ΒΙΟΠΑ)

βιώσιμη ανάπτυξη

βοηθητική εγκατάσταση

διοικητικές κυρώσεις

εκσυγχρονισμός

επαγγελματικά εργαστήρια

επέκταση

ίδρυση & λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

κοινόχρηστος χώρος

μέση όχληση

μετεγκατάσταση

μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων

μηχανολογικές εγκαταστάσεις

οικοδομική άδεια

πρατήριο άρτου

συγχώνευση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων

υψηλή εγκατάσταση

υψηλή όχληση

υψηλό μηχάνημα

χαμηλή όχληση

χρήσεις γης

Ν. 3325/2005 - Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων, αποθηκών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων : (άρθ. 1-13)
 • Σύσταση Υπηρεσιών : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (βιομηχανία – βιοτεχνία, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κτιριακές εγκαταστάσεις, ανεξάρτητο κτίριο, βιομηχανικό – βιοτεχνικό κτίριο, φορέας, εγκατάσταση – ίδρυση, λειτουργία, επέκταση, εκσυγχρονισμός, υψηλό μηχάνημα, υψηλή εγκατάσταση, δραστηριότητες υψηλής- χαμηλής- μέσης όχλησης, αδειοδοτούσα αρχή) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Άδεια εγκατάστασης : (άρθ. 4)
 • Απαγόρευση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων σε βοηθητικούς ή κοινόχρηστους χώρους : (άρθ. 4§3)
 • Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας : (άρθ. 5)
 • Προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης- μετεγκατάστασης δραστηριότητας : (άρθ. 6)
 • Αλλαγή χρήσης γης : (άρθ. 7)
 • Άδεια οικοδομής : (άρθ. 8)
 • Παρεκκλίσεις για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων : (άρθ. 9)
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας δραστηριότητας : (άρθ. 10)
 • Αλλαγές του φορέα δραστηριοτήτων : (άρθ. 11)
 • Έλεγχος : (άρθ. 12)
 • Παράβολα : (άρθ. 13)
 • Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής : (άρθ. 14-23)
 • Περιβαλλοντική αναβάθμιση εγκαταστάσεων : (άρθ. 14)
 • Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης : (άρθ. 15)
 • Εκσυγχρονισμός : (άρθ. 16)
 • Ίδρυση νέων δραστηριοτήτων : (άρθ. 17)
 • Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας : (άρθ. 18)
 • Μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων : (άρθ. 19)
 • Συγχώνευση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 20)
 • Διαχωρισμός εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων (καταργήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ.18§3 του Ν. 4254/2014 – ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014) : (άρθ. 21)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 24)
 • Διοικητικές προσφυγές : (άρθ. 25)
 • Επιτροπή εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών : (άρθ. 26)
 • Πρατήρια άρτου : (άρθ. 29)
 • Τροποποίηση του Ν. 2545/1997 – ΦΕΚ 254/Α/15.12.1997 : (άρθ. 30)
 • Πολεοδομικές διατάξεις : (άρθ. 31)
 • Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ) : (άρθ. 32)

Σχετικό έγγραφο:

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4549/2018, (ΦΕΚ 105/Α/14.6.2018) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4530/2018, (ΦΕΚ 58/Α/30.3.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις»
 • N. 4442/2016, (ΦΕΚ 230/Α/7.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»
 • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
 • Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4072/2012, (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3982/2011, (ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3734/2009, (ΦΕΚ 8/Α/28.1.2009) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 68Α_05 (Μέγεθος: 129 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.