Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μηχανικοί > Ηλεκτρολόγοι >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

141/Α`/12.6.2013

Υπουργεία:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών

βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων

βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων

εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος

ειδικότητα

επαγγελματική δραστηριότητα

επαγγελματικό προσόν

επισκευή εγκατάστασης

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ηλεκτρολόγοι

ηλεκτρολόγος θεάτρου

συντήρηση εγκατάστασης

συντηρητής ηλεκτρολόγος

χειριστής μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών

Π.Δ. 108/2013 - Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (ειδικότητα, βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής – Ειδικότητες και βαθμίδες : (άρθ. 2)
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 3)
 • Διατάξεις για την Α΄ ειδικότητα : (Μέρος 2)
 • Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 4)
 • Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 5)
 • Διατάξεις για τη Γ΄ ειδικότητα : (Μέρος 3)
 • Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 6)
 • Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 7)
 • Διατάξεις για τη Δ΄ ειδικότητα : (Μέρος 4)
 • Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα : (άρθ. 8)
 • Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας : (άρθ. 9)
 • Διατάξεις για όλες τις ειδικότητες : (Μέρος 5)
 • Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών : (άρθ. 10)
 • Τεκμηρίωση προϋπηρεσίας : (άρθ. 11)
 • Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων : (άρθ. 12)
 • Διάρκεια ισχύος αναγγελιών και αδειών : (άρθ. 13)
 • Αντιστοίχηση υφιστάμενων αδειών ηλεκτρολόγων : (άρθ. 14)
 • Χειριστές μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και ηλεκτρολόγους Θεάτρου : (άρθ. 17)
 • Εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι : (άρθ. 18)
 • Υπόδειγμα αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης : (παράρτημα Α)
 • Περιεχόμενο ειδικού εντύπου πληροφοριών : (παράρτημα Β)
 • Υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών : (παράρτημα Γ)
 • Σχολές που δεν λειτουργούν κατά την έκδοση του παρόντος π.δ. και αναφέρονται στα άρθρα 5, 7, 9 και 17 : (παράρτημα Δ)
 • Υπόδειγμα βεβαίωσης προϋπηρεσίας : (παράρτημα Ε)
 • Διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων : (παράρτημα Ζ)
 • Πίνακας προϋπηρεσίας : (παράρτημα Η)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 141Α_13 (Μέγεθος: 488 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.