Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

260/Α`/16.9.1981

Υπουργεία:

Εργασίας

Λέξεις Κλειδιά:

άδειες χειρισμού μηχανημάτων

αδιάβροχα υποδήματα

αναγγελία εργατικού ατυχήματος

αντιστήριξη πρανών

ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα

ανυψωτικό μηχάνημα

απαγόρευση καπνίσματος

απαγόρευση κατοχής και χρήσης οινοπνευματωδών

απόληψη

ασθενοφόρο

ασφάλεια εργασίας με κάθετες (κατακόρυφες) σκάλες

ασφάλεια εργασίας με σκάλες από σκοινί

ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες

ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες

ασφάλεια εργασίας σε κατεδαφίσεις

ασφάλεια εργασίας σε προσωρινές σταθερές σκάλες

βαρούλκο

γέφυρα φόρτωσης

διάδρομοι κυκλοφορίας

εκσκαφές

εκσκαφές θεμελίων & τάφρων

εκσκαφές φρεάτων

ελληνικά

εργασίες σε κλειστούς χώρους, στεγανά ασφαλείας - κιβωτοειδή

εργασίες σε νερό

ηλεκτρικός πίνακας

ηλεκτροδότηση εργοταξίου

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ)

θέματα ασφάλειας σε εργασίες γεωτρήσεων

θερμή εργασία

ικριώματα

κάδοι εξαγωγής υλικών εκσκαφής

κεκλιμένο επίπεδο

κλίμακα

κτιριολογικές απαιτήσεις

μέσα ατομικής προστασίας

μεταλλική πινακίδα

μέτρα προστασίας έναντι πτώσεων ατόμων & αντικειμένων σε εργοτάξια

μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης - εκφόρτωσης -αποθήκευσης - στοίβαξης

μέτρα προστασίας σε υπόγεια (τεχνικά) έργα

μηχανές

μηχανήματα έργων (ΜΕ)

οικοδομικά και τεχνικά έργα

οργάνωση πρόληψης ατυχημάτων στα εργοτάξια

πεζογέφυρα

περίφραξη

πλάτος οδών κυκλοφορίας

πρόληψη ηλεκτρικών ατυχημάτων σε εργοτάξια - οικοδομές

πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών στα εργοτάξια

προστασία από δίκτυα της δεη

πρώτες βοήθειες

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

πυροσβεστήρας

ράμπα

ρήψη

σταθερή κλίμακα

στοίβαση

συγκολλήσεις

συντονιστής

συρματόσχοινο

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

φαρμακείο

φορητή κλίμακα

φύλλο οδηγιών

φωτισμός για ασφαλή εργασία σε εργοτάξια

χρήση οινοπνευματωδών ποτών

Π.Δ. 1073/1981 - Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Εργασίες εκσκαφών : (τμήμα Ι)
 • Γενικά μέτρα ασφαλείας για εκσκαφές : (άρθ. 2-8)
 • Εκσκαφές εντός ύδατος : (άρθ. 6)
 • Παροχή ειδικών αδιάβροχων υποδημάτων στις εκσκαφές σε νερό : (άρθ. 6)
 • Πλάτος κεκλιμένων επιπέδων κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων : (άρθ. 8)
 • Μέτρα ασφαλείας κατά την εκσκαφή θεμελίων και τάφρων : (άρθ. 9-17)
 • Κάδοι εξαγωγής υλικών εκσκαφής: (άρθ. 15)
 • Εργασίες κατεδάφισης : (τμήμα ΙΙ)
 • Γενικά μέτρα ασφαλείας για κατεδαφίσεις : (άρθ. 18-25)
 • Κατεδαφίσεις ειδικών έργων ή στοιχείων έργων : (άρθ. 26-30)
 • Κατεδάφιση με χρήση βοηθητικών κατασκευών ή μηχανικών μέσων : (άρθ. 31-33)
 • Κυρίως οικοδομικές εργοταξιακές εργασίες : (τμήμα ΙΙΙ)
 • Ικριώματα : (άρθ. 34-36)
 • Χώροι εργασίας- Κυκλοφορία εντός αυτών : (άρθ. 37-39)
 • Πλάτος οδών κυκλοφορίας : (άρθ. 37 §7)
 • Πεζογέφυρες : (άρθ. 38)
 • Απαγόρευση μεταφοράς ανθρώπων με μηχανήματα και οχήματα που δεν προορίζονται για το σκοπό αυτό : (άρθ. 39 §2)
 • Ανοίγματα οριζοντίων και κατακόρυφων επιφανειών : (άρθ. 40-42)
 • Κλίμακες σταθερές και φορητές : (άρθ. 43-44)
 • Μηχανήματα οικοδομών – εργοταξίων : (τμήμα ΙV)
 • Γενικές διατάξεις : (τμήμα ΙV, κεφ. Α, άρθ. 45-51)
 • Ανυψωτικά μηχανοκίνητα μηχανήματα : (άρθ. 52-57)
 • Μεταλλική πινακίδα στην ελληνική γλώσσα : (άρθ. 52)
 • Φυλλάδιο οδηγιών χρήσεως συντηρήσεως και ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα : (άρθ. 52)
 • Πινακίδα με τα όρια χρησιμοποιήσεως του μηχανήματος : (άρθ. 53)
 • Απαγόρευση εγκατάστασης ή χρήσης γερανού με καιρικές συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ευστάθειά του : (άρθ. 54)
 • Όργανα και εξαρτήματα ανυψωτικών μηχανημάτων: (άρθ. 58-63)
 • Χειρισμός και έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων : (άρθ. 64-67)
 • Επικίνδυνες ενέργειες κατά το χειρισμό ανυψωτικών μηχανημάτων : (άρθ. 68)
 • Απαγόρευση μεταφοράς – ανύψωσης προσωπικού με μηχανήματα ανυψώσεως υλικών : (άρθ. 68)
 • Απαγόρευση ενεργειών ως επικίνδυνες : (άρθ. 69)
 • Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα (βαρούλκα) : (άρθ. 70-71)
 • Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίμου σκυροδέματος : (άρθ. 72-74)
 • Ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας: (άρθ. 77)
 • Ηλεκτροδότηση εργοταξίων : (τμήμα V)
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: (τμήμα V, κεφ. Α, άρθ. 75-84)
 • Προστασία από δίκτυα της ΔΕΗ : (άρθ. 79)
 • Ηλεκτρικά μηχανήματα, συσκευές και φωτισμός εργοταξίων : (άρθ. 80-84)
 • Εργασίες τις νυκτερινές ώρες ή σε σκοτεινούς χώρους : (άρθ. 82)
 • Διακίνηση υλικού : (τμήμα VΙ)
 • Φόρτωση- εκφόρτωση- αποθήκευση- στοίβαση : (άρθ. 85-88)
 • Φύλαξη κονιοποιημένης ασβέστου στην ύπαιθρο : (άρθ. 88)
 • Απόληψη- ρήψη -μεταφορά : (άρθ. 89-91)
 • Χώροι ή εγκαταστάσεις με ειδικούς κινδύνους πυρκαγιάς : (τμήμα VΙΙ)
 • Χώροι ή εγκαταστάσεις, επικίνδυνοι εκρήξεων ή αναθυμιάσεων : (άρθ. 92-95)
 • Απαγόρευση εισόδου με γυμνή φλόγα ή κοινό φακό : (άρθ. 92)
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών : (άρθ. 96)
 • Εργασίες συγκόλλησης : (άρθ. 96§β, γ)
 • Απαγόρευση καπνίσματος, ανάρτηση πινακίδας : (άρθ. 96§ε.γγ)
 • Διάφορες εργασίες : (άρθ. 97-101)
 • Μεταφορά τηγμένου μολύβδου ή πίσσας : (άρθ. 99§2)
 • Απαγόρευση κατοχής και χρήσης οινοπνευματωδών : (άρθ. 101§2,3)
 • Μέσα ατομικής προστασίας : (τμήμα VIII, κεφ. Β, άρθ. 102-108)
 • Υγιεινή – εστίαση - Πρώτες βοήθειες : (κεφ Γ: άρθ. 109-110)
 • Φαρμακείο : (άρθ. 110, §1)
 • Ασθενοφόρο : (άρθ. 110 §2, 3)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών- εργαζομένων : (κεφ. Δ, άρθ. 111-116)
 • Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας - Η.Μ.Α : (άρθ. 113)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων : (τμήμα VIII, κεφ. Δ, άρθ. 111-116)
 • Αναγγελία εργατικού ατυχήματος : (άρθ. 115 §1)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 130236/15.2.1982 «εφαρμογή του Π.Δ/μα 1073/16.9.1981»
 • Εγκ. 131081/29.9.1981 «Ανακοίνωση δημοσιεύσεως του αριθμ. 1073 Π.Δ/τος «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»»

Καταργεί :

 • Π.Δ. 447/1975, (ΦΕΚ 142/Α/17.07.1975) «Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών» → → → (τα άρθ. 1, κεφ. Β: άρθ. 17-18, κεφ. Γ: άρθ. 20-21, κεφ. Δ: άρθ. 22 §1-2-3, & 23, 24, 26 § 1, 2, 4, 5 & 27, 28, 29, 30, 31)
 • Π.Δ. της 12.1.1934, (ΦΕΚ 20/Α/17.1.1934) «Περί κανονισμού προβλέψεως ατυχημάτων εις υπαιθρίους εργασίας»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 260Α_81 (Μέγεθος: 846 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 22-03-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)ISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.