Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κτιριολογικές απαιτήσεις > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

84/Α`/2.6.2010

Υπουργεία:

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια εξετάσεων

άδεια ετήσια κανονική

άδεια λειτουργίας

αερισμός

άμεσος κίνδυνος

αναγγελία εργατικού ατυχήματος

ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας

ανήλικοι

απαγόρευση εργασίας

αρχή ευθύνης εργοδότη

ατομικός ιατρικός φάκελος- ΑΙΦ

βεβαίωση καταλληλότητας

βιβλιάριο εργασίας

βιβλιάριο εργασίας ανηλίκων

βιβλιάριο συντήρησης

βιβλίο ατυχημάτων

βιβλίο ελέγχου συντήρησης

βιβλίο καταχώρισης αποτελεσμάτων μετρήσεων

βιβλίο συντήρησης

βιβλίο υποδείξεων

βιολογικοί παράγοντες

βλάβη της υγείας

βοηθητικό προσωπικό

γιατρός εργασίας

γνωμοδοτική επιτροπή

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

διαβούλευση με τους εργαζομένους

διοικητικές κυρώσεις

ειδικότητα τεχνικού ασφάλειας

εκπαίδευση εργαζομένων

εκπρόσωπος εργαζομένων

εκτίμηση κινδύνου

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)

ενημέρωση εργαζομένων

ένστολο προσωπικό

εξαερισμός

έξοδος κινδύνου

εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)

επαγγελματική ασθένεια

επαγγελματική ασφάλεια

επαγγελματική νόσος

επαγγελματικός κίνδυνος

επίβλεψη υγείας

επιθεώρηση εργασίας

επιμόρφωση

επιμόρφωση εργαζομένων

επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ)

επιχείρηση Α κατηγορίας

επιχείρηση Β κατηγορίας

επιχείρηση Γ κατηγορίας

εργαζόμενος

εργασίες σε ύψος

εργατικό ατύχημα

εργοδότης

εσωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

θαλάσσια μεταφορά

θερμική καταπόνηση εργαζομένων

θερμοκρασία

θεσμικό πλαίσιο

ιατρική εξέταση

ιατρική παρακολούθηση

ιατρική πιστοποίηση

ιατρικός έλεγχος προσωπικού

ιατρικός φάκελος

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

κτιριολογικές απαιτήσεις

μεταλλεία - λατομεία

μέτρα προληπτικής ιατρικής

μέτρα προστασίας

μητρώο ανηλίκων

μητρώο εργαζομένων

μηχανές

μικτές επιτροπές ελέγχου

ναυτική εργασία

νέος

Νομαρχιακές επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΝΕΥΑΕ)

όδευση διαφυγής

οδοί κυκλοφορίας

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΟΤΑ

οριακή τιμή βιολογικού δείκτη

οριακή τιμή έκθεσης

ποινικές κυρώσεις

προδιαγραφές χώρων εργασίας

πρόληψη

πρόληψη των ατυχημάτων

πρόληψη των κινδύνων

πρώτες βοήθειες

πυρασφάλεια

σοβαρός κίνδυνος

σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων

συμβούλιο υγιεινής & ασφάλειας της εργασίας (ΣΥΑΕ)

συμμετοχή των εργαζομένων

συνθήκες ασφάλειας

συνθήκες εργασίας

συντήρηση

σχέδιο διαφυγής

σχέδιο έκτακτης ανάγκης

τεχνικός ασφάλειας (ΤΑ)

τόπος εργασίας

υποχρεώσεις εισαγωγέα

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

υποχρεώσεις κατασκευαστή

φυσικοί παράγοντες

φωτισμός

χημικοί παράγοντες

χρόνος απασχόλησης γιατρού εργασίας

χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας

Ν. 3850/2010 - Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Γενικές διατάξεις : (κεφ. Α)
 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Έκταση εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (εργαζόμενος, εργοδότης, επιχείρηση, εκπρόσωπος εργαζομένων, τόπος εργασίας, πρόληψη, αρμόδια επιθεώρηση εργασίας) : (άρθ. 3)
 • Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση : (κεφ. Β)
 • Σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ) – Εκπρόσωποι εργαζομένων : (άρθ. 4)
 • Αρμοδιότητες ΕΥΑΕ και εκπροσώπου εργαζομένων : (άρθ. 5)
 • Αριθμός μελών ΕΥΑΕ –Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 6)
 • Εκλογή μελών ΕΥΑΕ – Προστασία : (άρθ. 7)
 • Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας της επιχείρησης : (άρθ. 8)
 • Παροχή αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού, χώρων, εγκαταστάσεων, συσκευών : (άρθ. 8§4)
 • Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης : (άρθ. 9)
 • Έλεγχος νομοτύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας : (άρθ. 9§8)
 • Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 9§4)
 • Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας : (άρθ. 10)
 • Προσόντα τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 11)
 • Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 12)
 • Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 13)
 • Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 14)
 • Επίβλεψη συνθηκών εργασίας : (άρθ. 15)
 • Προσόντα ιατρού εργασίας : (άρθ. 16)
 • Προσόντα βοηθητικού προσωπικού γιατρού εργασίας : (άρθ. 16§5)
 • Συμβουλευτικές αρμοδιότητες ιατρού εργασίας : (άρθ. 17)
 • Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων : (άρθ. 18)
 • Βεβαίωση καταλληλότητας εργαζομένου : (άρθ. 18§1)
 • Δικαίωμα για ιατρικό έλεγχο – Υποχρέωση ενημέρωσης : (άρθ. 19)
 • Συνεργασία τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας : (άρθ. 20)
 • Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας : (άρθ. 21)
 • Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, ιατρών εργασίας και εκπροσώπων εργαζομένων : (άρθ. 22)
 • Φορέας επιμόρφωσης Τ.Α, Ι.Ε, ΕΥΑΕ το ΕΛΙΝΥΑΕ : (άρθ. 22§2)
 • Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) : (άρθ. 23)
 • Υποβολή συγκεντρωτικών στοιχείων απασχόλησης ΤΑ και ΙΕ στη Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής ης Εργασίας : (άρθ. 23§10-11)
 • Γνωμοδοτική επιτροπή για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΞΥΠΠ : (άρθ. 24)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις : (άρθ. 25)
 • Όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε εθνικό επίπεδο : (κεφ. Γ)
 • Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) : (άρθ. 26)
 • Νομαρχιακές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΝΕΥΑΕ) : (άρθ. 27)
 • Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας, για τις οικοδομές και τα εργοταξιακά έργα και στη ναυπηγοεπισκευατική ζώνη Πειραιά – Δραπετσώνας – Κερατσινίου – Περάματος – Σαλαμίνας : (άρθ. 28)
 • Κτιριολογικές απαιτήσεις : (κεφ. Δ)
 • Σχεδιασμός χώρων εργασίας : (άρθ. 29)
 • Θέσεις εργασίας με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος : (άρθ. 29§3)
 • Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης – Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου : (άρθ. 30)
 • Ανάρτηση σχεδίου διαφυγής και διάσωσης σε κατάλληλες θέσεις : (άρθ. 30§1)
 • Επισήμανση οδών διάσωσης : (άρθ. 30§2)
 • Συντήρηση - Έλεγχος : (άρθ. 31)
 • Βιβλίο συντήρησης : (άρθ. 31§2)
 • Ανεμπόδιστη κυκλοφορία στους χώρους εργασίας : (άρθ. 32)
 • Κριτήρια διαμόρφωσης χώρων και θέσεων εργασίας : (άρθ. 33)
 • Αερισμός – Εξαερισμός : (άρθ. 33§1)
 • Θερμοκρασία : (άρθ. 33§2)
 • Φωτισμός : (άρθ. 33§3)
 • Πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανές : (κεφ. Ε)
 • Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών μηχανών, εργαλείων και συσκευών : (άρθ. 34)
 • Προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους : (άρθ. 35)
 • Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : (άρθ. 36)
 • Ορισμοί (παράγοντας, οριακή τιμή έκθεσης, οριακή τιμή βιολογικού δείκτη) : (άρθ. 36)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών : (άρθ. 37)
 • Μέτρα προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες : (άρθ. 38)
 • Βιβλίο καταχώρισης αποτελεσμάτων των μετρήσεων : (άρθ. 38§3 ε)
 • Κατάλογος εκτιθέμενων εργαζομένων : (άρθ. 38§3ε)
 • Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες : (άρθ. 39)
 • Βιβλίο καταχώρισης αποτελεσμάτων βιολογικών εξετάσεων : (άρθ. 39§2α)
 • Ατομικός ιατρικός φάκελος εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες : (άρθ. 39§2β)
 • Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες : (άρθ. 40)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις : (άρθ. 41)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων : (κεφ. Ζ)
 • Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 42)
 • Αρχή ευθύνης του εργοδότη : (άρθ. 42§3)
 • Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 43)
 • Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου : (άρθ. 43§1, 3)
 • Αναγγελία εργατικού ατυχήματος : (άρθ. 43§2α)
 • Βιβλίο ατυχημάτων : (άρθ. 43§2β)
 • Κατάλογος εργατικών ατυχημάτων : (άρθ. 43§2γ)
 • Ειδικές διατάξεις για εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες, νπδδ, και ΟΤΑ : (άρθ. 44)
 • Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζόμενους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος : (άρθ. 45)
 • Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 46)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 47)
 • Εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 48)
 • Υποχρεώσεις εργαζομένων : (άρθ. 49)
 • Προστασία ανηλίκων κατά την απασχόληση : (κεφ. Η)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 50)
 • Όροι και προϋποθέσεις απασχόλησης : (άρθ. 51)
 • Καλλιτεχνικές και παρεμφερείς απασχολήσεις : (άρθ. 52)
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός : (άρθ. 53)
 • Χρονικά όρια εργασίας : (άρθ. 54)
 • Αμοιβή : (άρθ. 55)
 • Άδειες : (άρθ. 56)
 • Άδεια εξετάσεων σε ανήλικους εργαζόμενους - μαθητές : (άρθ. 56§2)
 • Βιβλιάριο εργασίας : (άρθ. 57)
 • Τηρούμενα έντυπα από τους εργοδότες : (άρθ. 58)
 • Μητρώο ανηλίκων : (άρθ. 59)
 • Διαδικασία ιατρικής πιστοποίησης : (άρθ. 60)
 • Αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες : (άρθ. 61)
 • Ιατρικές εξετάσεις : (άρθ. 62)
 • Ιατρική πιστοποίηση : (άρθ. 63)
 • Αξιώσεις ανηλίκων : (άρθ. 64)
 • Εργασιακό περιβάλλον – Κίνδυνοι - Πρόληψη : (άρθ. 65)
 • Απαγόρευση εργασίας : (άρθ. 66)
 • Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 67)
 • Ναυτική εργασία : (άρθ. 68)
 • Τελικές διατάξεις - Κυρώσεις : (κεφ. Θ)
 • Όργανα ελέγχου : (άρθ. 69)
 • Παροχή στοιχείων – Εχεμύθεια οργάνων : (άρθ. 70)
 • Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 71)
 • Ποινικές κυρώσεις : (άρθ. 72)
 • Εξουσιοδοτικές διατάξεις : (άρθ. 73)

Σχετικά έγγραφα :

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4578/2018, (ΦΕΚ 200/Α/3.12.2018) «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις»
 • N. 4554/2018, (ΦΕΚ 130/Α/18.7.2018) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4488/2017, (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
 • N. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4174/2013, (ΦΕΚ 170/Α/26.7.2013) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4144/2013, (ΦΕΚ 88/Α/18.4.2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
 • Ν. 3996/2011, (ΦΕΚ 170/Α/5.8.2011) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 84Α_10 (Μέγεθος: 1600 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 10-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.