Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Α > Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

114/Α`/10.5.2014

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Δημόσιας Τάξης

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επικρατείας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εσωτερικών

Ναυτιλίας και Αιγαίου

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

αλληλέγγυος ευθύνη

απλούστευση αδειοδότησης

άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

αστική ευθύνη

βιομηχανική δραστηριότητα

διοικητικές κυρώσεις

έγκριση λειτουργίας

ενδικοφανής προσφυγή

εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες

έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

λιμενικό έργο

μεταβίβαση ακινήτου

ναυτική εργασία

παράβολο

περιβαλλοντικές υποδομές

πτηνοκτηνοτροφική εγκατάσταση

συλλογικές διαπραγματεύσεις

τουριστική εγκατάσταση

υδραυλικά έργα

χημικές ουσίες

Ν. 4262/2014 - Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός – Γενικές Αρχές: (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών : (άρθ. 3)
 • Ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας : (άρθ. 4)
 • Γενικοί όροι λειτουργίας : (άρθ. 5)
 • Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που υπόκεινται σε γενικούς όρους λειτουργίας : (άρθ. 6)
 • Έγκριση λειτουργίας : (άρθ. 7)
 • Τήρηση ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση λειτουργίας : (άρθ. 8)
 • Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας : (άρθ. 9)
 • Μεταβίβαση έγκρισης λειτουργίας : (άρθ. 10)
 • Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων λειτουργίας και χορήγηση αυτών : (άρθ. 11)
 • Eνδικοφανής προσφυγή : (άρθ. 12)
 • Παράβολο : (άρθ. 13)
 • Παροχή υπηρεσιών : (άρθ. 14)
 • Οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης με πρότυπα : (άρθ. 15)
 • Επιλογή προτύπων : (άρθ. 16)
 • Γενικές αρχές πιστοποίησης : (άρθ. 17)
 • Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων : (άρθ. 18)
 • Διαθεσιμότητα πληροφοριών : (άρθ. 19)
 • Αναζήτηση στοιχείων : (άρθ. 20)
 • Διεξαγωγή ερευνών : (άρθ. 21)
 • Υποχρέωση εχεμύθειας : (άρθ. 22)
 • Αρμόδιες αρχές : (άρθ. 24)
 • Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας : (άρθ. 25)
 • Διοικητικές κυρώσεις σε οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης: (άρθ. 26)
 • Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα: (άρθ. 27)
 • Ενδικοφανής προσφυγή κατά προστίμων: (άρθ. 28)
 • Αλληλέγγυος ευθύνη για πρόστιμα : (άρθ. 29)
 • Αστική ευθύνη: (άρθ. 30)
 • Ποινικές κυρώσεις για οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης: (άρθ. 31)
 • Ποινικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα: (άρθ. 32)
 • Ευθύνη νομίμων εκπροσώπων: (άρθ. 32)
 • Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στη ναυτική εργασία: (άρθ. 38)
 • Τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000: (άρθ. 41)
 • Άρση περιορισμών στον ανταγωνισμό στον κλάδο των δομικών υλικών και οριζόντιες ρυθμίσεις : (άρθ. 43)
 • Ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης και μεταβίβασης ακινήτου : (άρθ. 44)
 • Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης : (άρθ. 56)
 • Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (210/Α) : (άρθ. 57)
 • Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών : (Ομάδα 1η)
 • Υδραυλικά έργα : (Ομάδα 2η)
 • Λιμενικά έργα : (Ομάδα 3η)
 • Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών : (Ομάδα 4η)
 • Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες : (Ομάδα 5η)
 • Τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής : (Ομάδα 6η)
 • Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης: (Ομάδα 7η)
 • Υδατοκαλλιέργειες : (Ομάδα 8η)
 • Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις : (Ομάδα 9η)
 • Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών : (Ομάδα 10η)
 • Ειδικά έργα και δραστηριότητες : (Ομάδα 11η)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • N. 4483/2017, (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
 • N. 4442/2016, (ΦΕΚ 230/Α/7.12.2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4281/2014, (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 114Α_2014 (Μέγεθος: 493 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.