Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Υ > Υπηρεσίες υγείας >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1450/Β`/14.6.2013

Υπουργεία:

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

αδειοδοτούσα αρχή

αεριοστρόβιλος

αναλωμένο καύσιμο

απαέριο

απόβλητα

αποτέφρωση

αποτέφρωση αποβλήτων

απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - ΑΕΠΟ

αστικά απόβλητα

ατμοσφαιρική ρύπανση

ατμοσφαιρικοί ρύποι

ατύχημα

βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική

βιομάζα

βιομηχανικά απόβλητα

βιομηχανική ρύπανση

διαλύτης

διασυνοριακή ρύπανση

διοξίνες

εγκατάσταση

ενδιαφερόμενο κοινό

επαναχρησιμοποίηση

επικίνδυνη ουσία

επίχρισμα

οριακές τιμές

όριο εκπομπής

περιβάλλον

περιβαλλοντική αδειοδότηση

περιβαλλοντική επιθεώρηση

περιβαλλοντικό πρότυπο

πρόληψη της ρύπανσης

πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)

ραδιενεργό απόβλητο

ραδιενεργό υλικό

ρύπανση

στερεά & επικίνδυνα απόβλητα

συγκολλητικό

συνεγκατάσταση

υπόγεια νερά

φορέας εκμετάλλευσης

Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 - Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ουσία, ρύπανση, εγκατάσταση, εκπομπή, οριακή τιμή εκπομπών, ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος, περιβαλλοντική άδεια, γενικοί δεσμευτικοί κανόνες, ουσιαστική μετατροπή, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, έγγραφο αναφοράς ΒΔΤ, συμπεράσματα ΒΔΤ, επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, αναδυόμενη τεχνική, φορέας εκμετάλλευσης, κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό, επικίνδυνες ουσίες, βασική έκθεση, υπόγεια ύδατα, έδαφος, περιβαλλοντική επιθεώρηση, πουλερικά, καύσιμο, μονάδα καύσης, καπνοδόχος, ώρες λειτουργίας, ποσοστό αποθείωσης, εγχώριο στερεό καύσιμο, καθοριστικό καύσιμο, βιομάζα, μονάδα καύσης μεικτής εστίας, αεριοστρόβιλος, αεριοκίνητη μηχανή, ντιζελοκίνητη μηχανή, μικρό απομονωμένο σύστημα, απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα, μεικτά αστικά απόβλητα, μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων, μονάδα συναποτέφρωσης αποβλήτων, ονομαστική δυναμικότητα, διοξίνες και φουράνια, οργανική ένωση, πτητική οργανική ένωση, οργανικός διαλύτης, επίχρισμα, αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, αδειοδοτούσα αρχή) : (άρθ. 3)
 • Γενικές απαιτήσεις για την περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ) : (άρθ. 4)
 • Συμβάντα και ατυχήματα : (άρθ. 5)
 • Μη συμμόρφωση : (άρθ. 6)
 • Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου : (άρθ. 7)
 • Απαιτήσεις για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I : (κεφ. ΙΙ)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 8)
 • Βασικές αρχές των κύριων υποχρεώσεων του φορέα εκμετάλλευσης : (άρθ. 9)
 • Αίτηση περιβαλλοντικής άδειας (ΑΕΠΟ) : (άρθ. 10)
 • Περιεχόμενο της ΑΕΠΟ : (άρθ. 11)
 • Οριακές τιμές εκπομπών, ισοδύναμες παράμετροι και τεχνικά μέτρα : (άρθ. 12)
 • Απαιτήσεις παρακολούθησης : (άρθ. 13)
 • Γενικοί δεσμευτικοί κανόνες για τις δραστηριότητες του παραρτήματος I: (άρθ. 14)
 • Εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών : (άρθ. 15)
 • Μεταβολές των εγκαταστάσεων από τους φορείς εκμετάλλευσης : (άρθ. 16)
 • Επανεξέταση και αναπροσαρμογή των όρων της ΑΕΠΟ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή: (άρθ. 17)
 • Παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων : (άρθ. 18)
 • Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις : (άρθ. 19)
 • Πρόσβαση στις πληροφορίες και συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης : (άρθ. 20)
 • Διασυνοριακές επιπτώσεις : (άρθ. 21)
 • Πρόσβαση στη δικαιοσύνη : (άρθ. 22)
 • Αναδυόμενες τεχνικές : (άρθ. 23)
 • Ειδικές διατάξεις για τις μονάδες καύσης : (κεφ. ΙΙΙ)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 24)
 • Οριακές τιμές εκπομπών : (άρθ. 25)
 • Κανόνες συνυπολογισμού στην περιβαλλοντική άδεια : (άρθ. 26)
 • Ποσοστό αποθείωσης : (άρθ. 27)
 • Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) : (άρθ. 28)
 • Παρέκκλιση περιορισμένης διάρκειας : (άρθ. 29)
 • Μικρά απομονωμένα συστήματα : (άρθ. 30)
 • Μονάδες τηλεθέρμανσης : (άρθ. 31)
 • Γεωλογικοί σχηματισμοί του διοξειδίου του άνθρακα: (άρθ. 32)
 • Ελαττωματική λειτουργία ή βλάβη του εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών : (άρθ. 33)
 • Παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα : (άρθ. 34)
 • Μονάδες καύσης μεικτής εστίας : (άρθ. 35)
 • Ειδικές διατάξεις για τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων : (κεφ. IV)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 36)
 • Ορισμός υπολειμμάτων : (άρθ. 37)
 • Αιτήσεις για περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ) : (άρθ. 38)
 • Όροι χορήγησης περιβαλλοντικής άδειας : (άρθ. 39)
 • Οριακές τιμές και έλεγχος των εκπομπών : (άρθ. 40)
 • Βλάβη ή ελαττωματική λειτουργία : (άρθ. 41)
 • Παρακολούθηση των εκπομπών : (άρθ. 42)
 • Συνθήκες λειτουργίας : (άρθ. 43)
 • Αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας : (άρθ. 44)
 • Παράδοση και παραλαβή αποβλήτων : (άρθ. 45)
 • Υπολείμματα : (άρθ. 46)
 • Υποβολή εκθέσεων και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων : (άρθ. 47)
 • Ειδικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες : (κεφ. V)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 48)
 • Ορισμοί (υφιστάμενη εγκατάσταση, απαέρια, διάχυτες εκπομπές, συνολικές εκπομπές, μείγμα, συγκολλητική ύλη, μελάνη, βερνίκι, κατανάλωση, εισροή, επαναχρησιμοποίηση, συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος, φάσεις εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας) : (άρθ. 49)
 • Υποκατάσταση επικίνδυνων ουσιών : (άρθ. 50)
 • Οριακές τιμές και έλεγχος των εκπομπών : (άρθ. 51)
 • Παρακολούθηση των εκπομπών : (άρθ. 52)
 • Παροχή στοιχείων : (άρθ. 53)
 • Ουσιαστική μετατροπή υφιστάμενων εγκαταστάσεων : (άρθ. 54)
 • Ανταλλαγή πληροφοριών με Ευρωπαϊκή Επιτροπή : (άρθ. 55)
 • Πρόσβαση στις πληροφορίες : (άρθ. 56)
 • Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή : (άρθ. 57)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 58)
 • Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 8 : (παράρτημα Ι)
 • Κατάλογος ρυπαντικών ουσιών : (παράρτημα ΙΙ)
 • Κριτήρια για τον καθορισμό βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων : (παράρτημα ΙV)
 • Τεχνικές διατάξεις σχετικά με τις μονάδες καύσης : (παράρτημα V)
 • Τεχνικές διατάξεις για τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης : (παράρτημα VΙ)
 • Ορισμοί (υφιστάμενη μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων, νέα μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων) : (παράρτημα VΙ, Μέρος Ι)
 • Τεχνικές διατάξεις που αφορούν εγκαταστάσεις και δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες : (παράρτημα VΙΙ)

Τροποποιήθηκε από την :

 • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/56257/7231/2019, (ΦΕΚ 2646/B/1.7.2019) «Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β’ 1450) όπως ισχύει»
 • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/82568/11912/2018, (ΦΕΚ 5301/Β/26.11.2018) «Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/13.6.2013 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ “περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β΄ 1450), όπως ισχύει»
 • Ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. Η.Π. 34062/957/Ε103/2015, (ΦΕΚ 1793/Β/20.8.2015) «Έγκριση Μεταβατικού Εθνικού Σχεδίου Μείωσης των Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ), σύμφωνα με το άρθρο 28 της υπ’ αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (1450/Β), όπως ισχύει. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1450/Β)»»
 • Υ.Α. Η.Π. 44105/1398/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1890/Β/1.8.2013) «Τροποποίηση της αριθ. 29459/1510/2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός εθνικών ανωτάτων ορίων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους…» (992/Β) και (1131/Β), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β) και της αριθ. 33318/3028/1998 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 14849/853/2008 ΚΥΑ (645/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/17/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1450Β_13 (Μέγεθος: 852 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.