Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Περιβάλλον > Διαχείριση αποβλήτων > εναλλακτική διαχείριση «άλλων προϊόντων» > ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1184/Β`/9.5.2014

Υπουργεία:

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

ΑΗΗΕ

ανακύκλωση αποβλήτων

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

αρμόδια αρχή

βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική

διάθεση αποβλήτων

διάθεση στην αγορά

διαχείριση αποβλήτων

εναλλακτική διαχείριση

επαναχρησιμοποίηση

επεξεργασία αποβλήτων

επικίνδυνα απόβλητα

ιατρικό βοήθημα

ιατροτεχνολογικά προϊόντα

λαμπτήρας εκκενώσεως υψηλής έντασης

λαμπτήρας νατρίου

λαμπτήρας φθορισμού

μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία

μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση

μεταφορά αποβλήτων

παραγωγός

πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης - ΠΕΔ

συλλογή

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης - ΣΕΔ

Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 - Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός − Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός- ΗΗΕ, μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία, μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση, μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ, παραγωγός, διακινητής – διανομέας, ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, χρηματοδοτική συμφωνία, κυκλοφορία στην αγορά, διάθεση στην αγορά, αφαίρεση, ιατρικό βοήθημα, ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, σημεία συλλογής, κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, αρμόδια αρχή) : (άρθ. 3)
 • Σχεδιασμός προϊόντων : (άρθ. 4)
 • Γενικές κατευθύνσεις προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ : (άρθ. 5)
 • Οργάνωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ : (άρθ. 5Α)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ : (άρθ. 6)
 • Ποσοστό συλλογής : (άρθ. 7)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την ενδεδειγμένη επεξεργασία και την ανάκτηση ΑΗΗΕ : (άρθ. 8)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τις διασυνοριακές μεταφορές ΑΗΗΕ : (άρθ. 9)
 • Στόχοι ανάκτησης : (άρθ. 10)
 • Ενημέρωση των χρηστών : (άρθ. 11)
 • Ενημέρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας : (άρθ. 12)
 • Οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των AHΗE : (άρθ. 13)
 • Έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης : (άρθ. 14)
 • Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης : (άρθ. 15)
 • Χρηματοδότηση των ΑΗΗΕ : (άρθ. 16)
 • Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων : (άρθ. 17)
 • Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος : (άρθ. 18)
 • Διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών : (άρθ. 19)
 • Επιθεώρηση και παρακολούθηση : (άρθ. 20)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 21)
 • Σύσταση επιστημονικής επιτροπής : (άρθ. 22)
 • Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτονται κατά τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 2§1α : (παράρτ. Ι)
 • Μη εξαντλητικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του παραρτήματος Ι : (παράρτ. ΙΙ)
 • Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση : (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Μη εξαντλητικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του παραρτήματος ΙΙΙ: (παράρτ. IV)
 • Ελάχιστοι στόχοι ανάκτησης που προβλέπονται στο άρθρο 10 : (παράρτ. V)
 • Ελάχιστες απαιτήσεις για μεταφορές : (παράρτ. VΙ)
 • Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 §3 : (παράρτ. VIΙ)
 • Τεχνικές απαιτήσεις αναφερόμενες στο άρθρο 8§ 4: (παράρτ. VIII)
 • Σύμβολο σήμανσης του ΗΗΕ : (παράρτ. IX)
 • Στοιχεία για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 17: (παράρτ. X)
 • Περιεχόμενο φακέλων για την έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης : (παράρτ. XI)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36928/2227/2018, (ΦΕΚ 5459/Β/6.12.2018) «Τροποποίηση της H.Π. 23615/651/Ε.103/8-5-2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ’’ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)’’, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» (Β’ 1184)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1184Β_2014 (Μέγεθος: 392 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.