Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

2516/Β`/7.11.2011

Υπουργεία:

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας - Υποδομών

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

ανάκληση άδειας

απόβλητα

αποθήκευση αποβλήτων

ατμοσφαιρική ρύπανση

διοξείδιο του άνθρακα

ενημέρωση εργαζομένων

περιβάλλον

ρύπανση των υδάτων

Υ.Α. Η.Π. 48416/2037/Ε.103/2011 - Μέτρα και όροι για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς - Τροποποίηση της υπ αριθμ. 29457/1511/2005 (992/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, του Π.Δ 51/2007 (54/Α) και του Π.Δ 148/2009 (190/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2008/1/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1013/2006

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός – Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής – Απαγορεύσεις : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς, στήλη ύδατος, τόπος αποθήκευσης, γεωλογικός σχηματισμός, διαρροή, συγκρότημα αποθήκευσης, υδραυλική μονάδα, εξερεύνηση, άδεια εξερεύνησης, φορέας εκμετάλλευσης, φορέας εξερεύνησης, άδεια αποθήκευσης, ουσιώδης μεταβολή, ρεύμα CO2, απόβλητα, θύσανος CO2, μετανάστευση, σημαντική ανωμαλία, σημαντικός κίνδυνος, διορθωτικά μέτρα, κλείσιμο, μετά το κλείσιμο, δίκτυο μεταφοράς) : (άρθ. 3)
 • Αρμόδια αρχή : (άρθ. 4)
 • Επιλογή τόπων αποθήκευσης : (άρθ. 5)
 • Άδειες εξερεύνησης : (άρθ. 6)
 • Άδειες αποθήκευσης : (άρθ. 7)
 • Αιτήσεις για άδειες αποθήκευσης : (άρθ. 8)
 • Προϋποθέσεις για άδειες αποθήκευσης : (άρθ. 9)
 • Περιεχόμενο αδειών αποθήκευσης : (άρθ. 10)
 • Επανένταξη των σχεδίων αδειών αποθήκευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή : (άρθ. 11)
 • Τροποποίηση, επανεξέταση, επικαιροποίηση και ανάκληση αδειών αποθήκευσης : (άρθ. 12)
 • Κριτήρια και διαδικασία αποδοχής ρεύματος CO2 : (άρθ. 13)
 • Παρακολούθηση : (άρθ. 14)
 • Υποβολή εκθέσεων από το φορέα εκμετάλλευσης : (άρθ. 15)
 • Επιθεωρήσεις : (άρθ. 16)
 • Μέτρα για διαρροές ή σημαντικές ανωμαλίες : (άρθ. 17)
 • Υποχρεώσεις κατά το κλείσιμο και μετά το κλείσιμο : (άρθ. 18)
 • Μεταβίβαση της ευθύνης : (άρθ. 19)
 • Χρηματική εγγύηση : (άρθ. 20)
 • Χρηματοδοτικός μηχανισμός : (άρθ. 21)
 • Πρόσβαση στο δίκτυο μεταφοράς και τους τόπους αποθήκευσης : (άρθ. 22)
 • Επίλυση διαφορών : (άρθ. 23)
 • Διασυνοριακή συνεργασία : (άρθ. 24)
 • Μητρώα : (άρθ. 25)
 • Ενημέρωση κοινού : (άρθ. 26)
 • Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή : (άρθ. 27)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 28)
 • Τροποποίηση του άρθ. 8 της Υ.Α 29457/1511/2005 (992/Β) : (άρθ. 29)
 • Τροποποίηση του άρθ. 12 του Π.Δ 51/2007 (54/Α) : (άρθ. 30)
 • Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ άρθ. 21 του Π.Δ 148/2009 (190/Β) : (άρθ. 31)

Τροποποιήθηκε από την :

 • Υ.Α 36060/1155/Ε.103/2013, (ΦΕΚ 1450/Β/14.6.2013) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 2516Β_11 (Μέγεθος: 164 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.