Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

21/Α`/21.2.2016

Υπουργεία:

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εθνικής Άμυνας

Εξωτερικών

Επικρατείας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υγείας

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια αναπήρων εργαζομένων

άδεια γάμου

άδεια κύησης−τοκετού

άδεια κυκλοφορίας

άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

άδεια λοχείας

άδεια σχολικής επίδοσης

ΑμΕΑ

ασθενοφόρο

βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ)

βραδινή εργασία

διαχείριση αποβλήτων

διαχείριση τέφρας

ειδικά επιδόματα

ειδική άδεια

επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

επίδομα επικίνδυνης εργασίας

εργατικό ατύχημα

κέντρο αποτέφρωσης νεκρών (ΚΑΝ)

κοινωφελής εργασία

λιμάνια

μειωμένο ωράριο

μητρικός θηλασμός

μητρότητα

μητρώο ασθενοφόρων ιδιωτικών φορέων και πληρωμάτων

οδηγός ασθενοφόρου

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΟΤΑ

παιδί με πνευματική αναπηρία

παιδί με σακχαρώδη διαβήτη

παιδί με σωματική αναπηρία

στερεά απόβλητα

χρήσεις γης

χρόνος εργασίας

ωράριο εργασίας

Ν. 4368/2016 - Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Απουσίες ωφελουμένων προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας : (άρθ. 1§5.3)
 • Μειωμένο ωράριο ωφελούμενων ΑμεΑ ή ωφελούμενων με παιδιά με πνευματική, ψυχική, σωματική αναπηρία ή σύζυγο με 80% αναπηρία : (άρθ. 1§5.3iv)
 • Εργατικό ατύχημα : (άρθ. 1§5.3vi)
 • Άδεια σχολικής επίδοσης : (άρθ. 1§5.3vii)
 • Άδεια λόγω γάμου : (άρθ. 1§5.3viii)
 • Υποχρέωση επιβλέποντος φορέα για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ωφελουμένων : (άρθ. 1§5.4)
 • Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ωράριο βρεφονηπιοκόμων : (άρθ. 8)
 • Προσωπικό ΑμεΑ Ν.Π.Ι.Δ. Δήμων : (άρθ. 10)
 • Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών : (άρθ. 14)
 • Επιλογή τόπου ενταφιασμού : (άρθ. 15)
 • Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών στο ν. 2643/1998 – ΦΕΚ 220/Α : (άρθ. 19)
 • Ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 : (άρθ. 22)
 • Αρμοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων: (άρθ. 23)
 • Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα : (άρθ. 31)
 • Ιατροί ΑμεΑ : (άρθ. 45)
 • Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια υγειονομικού προσωπικού : (άρθ. 51)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΚΑΒ : (άρθ. 54)
 • Μητρώο ασθενοφόρων αυτοκινήτων, ιδιωτικών φορέων, και των πληρωμάτων τους : (άρθ. 54§3)
 • Τροποποίηση του άρθρου 18§2Β του ν. 2190/1994 – ΦΕΚ 28/Α : (άρθ. 75)
 • Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας : (άρθ. 78)
 • Προαγωγή μητρικού θηλασμού : (άρθ. 80)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας : (άρθ. 94)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 9/16.03.2016 «αρ. πρωτ. 8402/16.03.2016 (ΑΔΑ: ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ) Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4368/2016 (Α΄21), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.»

Τροποποιήθηκε από το :

 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • N. 4486/2017, (ΦΕΚ 115/Α/7.8.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • N. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 • N. 4483/2017, (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4384/2016, (ΦΕΚ 78/Α/26.4.2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4370/2016, (ΦΕΚ 37/Α/7.3.2016) «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 21Α_2016 (Μέγεθος: 2115 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.