Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

270/Α`/24.12.2014

Υπουργεία:

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εθνικής Άμυνας

Εξωτερικών

Επικρατείας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εσωτερικών

Ναυτιλίας και Αιγαίου

Οικονομικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υγείας

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

Alzheimer

IMDG

IMO

άδεια γάμου

άδεια ετήσια κανονική

άδεια κύησης−τοκετού

άδεια μητρότητας

αναρρωτική άδεια

αστικά στερεά απόβλητα –ΑΣΑ

γονική άδεια ανατροφής

διαχείριση αποβλήτων

ειδικό σήμα λειτουργίας

εκπαιδευτική άδεια

εργαστήριο

θαλάσσια μεταφορά

θαλάσσια μεταφορά σύμμεικτων αποβλήτων -ΑΣΑ

θέατρο

ιατρικά αέρια

ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου

μετασκευασμένο μεταφορικό μέσο

μεταφορά αποβλήτων

μητρικός θηλασμός

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΟΤΑ

περιγεννητική φροντίδα

πρατήρια καυσίμων

πρόληψη της ρύπανσης

στερεά απόβλητα

σύμμεικτα αστικά απόβλητα

υπεύθυνος παραγωγής

υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου

φαρμακείο

φορτηγό πλοίο

χημικός

ΧΥΤΑ

Ν. 4316/2014 - Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας − ALZHEIMER : (άρθ. 1)
 • Βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας : (άρθ. 2)
 • Προαγωγή μητρικού θηλασμού : (άρθ. 3)
 • Δημιουργία χώρου θηλασμού : (άρθ. 3§α)
 • Φαρμακεία και φαρμακοποιοί : (άρθ. 4-6)
 • Περί ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου : (κεφ. Γ)
 • Υπολογισμός αδειών : (άρθ. 7)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Σ.Υ. : (κεφ. Δ)
 • Ισχύς αδειών ιδιωτικών κλινικών ενταγμένων στο Ε.Σ.Υ. : (άρθ. 30)
 • Ρυθμίσεις επαγγελμάτων υγείας : (κεφ. Ε)
 • Περί αδειών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων : (άρθ. 32)
 • Περί βεβαιώσεως λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας : (άρθ. 33)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. : (κεφ. ΣΤ)
 • Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΦ : (κεφ. Ζ)
 • Υποχρέωση απασχόλησης υπεύθυνου παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σε εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής προϊόντων του ν. 1316/1983: (άρθ. 53)
 • Κτηνίατροι ΕΟΦ : (άρθ. 54)
 • Προσαρμογή των ιδιωτικών κλινικών στο π.δ. 235/2000 : (άρθ. 55)
 • Ρυθμίσεις σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας : (άρθ. 59)
 • Λειτουργία ταχύπλοου σκάφους μεταφοράς ασθενών : (άρθ. 60)
 • Εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης : (άρθ. 63)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 54§2 του Ν. 4272/2014 (τροποποιήθηκε με το N. 4320/2015 – ΦΕΚ 29/Α/19.3.2015) : (άρθ. 66§8)
 • Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, Βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας : (άρθ. 67)
 • Τροποποίηση του άρθρου 164§3 του ν.δ. 187/1973 : (άρθ. 82)
 • Συμμόρφωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον : (άρθ. 84)
 • Θαλάσσια μεταφορά σύμμεικτων αποβλήτων -ΑΣΑ : (άρθ. 84§6)
 • Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα : (άρθ. 114)
 • Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΠΠΕΠ : (άρθ. 120)
 • Τροποποίηση άρθρου 5§2 του ν. 4223/2013 (287/Α) : (άρθ. 126)

Τροποποιήθηκε από την :

 • Ν. 4566/2018, (ΦΕΚ 175/Α/8.10.2018) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις»
 • N. 4532/2018, (ΦΕΚ 63/Α/5.4.2018) «Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις»
 • N. 4486/2017, (ΦΕΚ 115/Α/7.8.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • N. 4488/2017, (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
 • N. 4483/2017, (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
 • N. 4472/2017, (ΦΕΚ 74/Α/19.5.2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4368/2016, (ΦΕΚ 21/Α/21.2.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4320/2015, (ΦΕΚ 29/Α/29.3.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 270Α_2014 (Μέγεθος: 4316 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.