Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

107/Α`/31.7.2017

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας και Ανάπτυξης

Οικονομικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια γονική

άδεια ίδρυσης

άδεια λειτουργίας

αμαξοστάσια δήμων

ΑμΕΑ

αποκομιδή απορριμμάτων

αυτεπιστασία

βιοαπόβλητα

δημόσια υγεία

διαχείριση αποβλήτων

διαχείριση απορριμμάτων

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (Δ.Α.Δ.)

ειδική άδεια

εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

επίδομα επικίνδυνης εργασίας

εργαζόμενος αορίστου χρόνου

εργαζόμενος ορισμένου χρόνου

κέντρο αποτέφρωσης νεκρών (ΚΑΝ)

μέσα ατομικής προστασίας

μεταβίβαση ακινήτου

μητρότητα

μητρώο πολιτών

μουσικός

νοητική καθυστέρηση

νοητική στέρηση

νοητική υστέρηση

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΟΤΑ

οργανωμένοι χώροι προσωρινής μετεγκατάστασης

παιδότοπος

ρυμουλκούμενο

σύνδρομο Down

τέλος ακίνητης περιουσίας

υγιεινή και ασφάλεια

φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων - ΦΟΔΣΑ

Ν. 4483/2017 - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων : (άρθ. 24)
 • Ωράριο λειτουργίας των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών : (άρθ. 29)
 • Παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών : (άρθ. 32)
 • Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, σε περίπτωση καθ΄ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο : (άρθ. 55)
 • Προγραμματικές συμβάσεις Ο.Τ.Α. με σκοπό την απομάκρυνση πυλώνων υψηλής τάσεως : (άρθ. 76)
 • Χρήση ρυμουλκούμενων από δήμους για αποκομιδή απορριμμάτων : (άρθ. 77)
 • Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία : (άρθ. 89)
 • Επαναφορά σε ισχύ του άρθρου 209 «προσωπικό για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία» του Ν. 3584/2007 : (άρθ. 89)
 • Γονεϊκές άδειες : (άρθ. 95)
 • Έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. : (άρθ. 96)
 • Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. : (άρθ. 97)
 • Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας : (άρθ. 98)
 • Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. : (άρθ. 102)
 • Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α. : (άρθ. 103)
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων των Ο.Τ.Α. : (άρθ. 106)
 • Μητρώο πολιτών : (μέρος 4ο)
 • Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικών σε δημόσιους φορείς : (άρθ. 121)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 50§3 του ν. 3528/2007 (26/Α) : (άρθ. 129)
 • Τέλεση πολιτικών γάμων : (άρθ. 131)
 • Λειτουργία αμαξοστασίων δήμων και εγκαταστάσεων εξυπηρετουσών μέσα μαζικής μεταφοράς : (άρθ. 132)
 • Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών : (άρθ. 133)
 • Εκποίηση υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και βιοαποβλήτων : (άρθ. 134)
 • Άδεια σε υπαλλήλους με τέκνα με βαριά νοητική στέρηση, σύνδρομο Down, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (Δ.Α.Δ.) : (άρθ. 149§1)
 • Μεταφορά ΑμεΑ : (άρθ. 155)
 • Προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων : (άρθ. 159)
 • Απόσταση οργανωμένων χώρων προσωρινής μετεγκατάστασης από αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας - αποβλήτων και άλλες προστατευόμενες περιοχές > 500m : (άρθ. 159§2)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4604/2019, (ΦΕΚ 50/Α/26.3.2019) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4566/2018, (ΦΕΚ 175/Α/8.10.2018) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (EEL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις»
 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 107Α_2017 (Μέγεθος: 666 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.