Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Π > Πυροπροστασία > Πυροπροστασία ανά χρήση κτηρίου ή εγκατάστασης > σε αεροδρόμια - ελικοδρόμια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

205/Α`/31.10.2016

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υγείας

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

αλληλέγγυα οικονομία

απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών

αποθεματικά κεφάλαια

βιώσιμη ανάπτυξη

ειδικές ομάδες

ειδικές ομάδες πληθυσμού

ειδική επιστημονική επιτροπή

επαγγελματική εκπαίδευση

επαγγελματική κατάρτιση

επιδότηση ξενοδοχοϋπαλλήλων

επιθεώρηση εργασίας

ευάλωτες ομάδες

ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.

κεφάλαιο αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών

κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.)

κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος

κοινωνική ένταξη

κοινωνική επιχειρηματικότητα

κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

κοινωνική καινοτομία

κοινωνική οικονομία

κοινωνική ωφέλεια

κοινωνικός αντίκτυπος

λογαριασμός για την απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση (ΛΑΕΚ)

λογαριασμός κοινωνικής πολιτικής

ξενοδοχειακή μονάδα

όριο ηλικίας

παιδική χαρά

παραχώρηση ακινήτου

ποσοστό αναπηρίας

πρόσβαση στην αγορά εργασίας

ρομά

ΣΕΠΕ

συλλογική ωφέλεια

συμβούλιο εμπειρογνωμόνων

συνεταιρισμοί εργαζομένων

συνταξιοδότηση

φορείς κοινωνικής ασφάλισης

χρόνιες παθήσεις

Ν. 4430/2016 - Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της : (μέρος 1ο)
 • Ορισμοί (κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, συλλογική ωφέλεια, κοινωνική ωφέλεια, κοινωνική καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, κοινωνική ένταξη, ευάλωτες ομάδες, ειδικές ομάδες, κοινωνικός αντίκτυπος) : (άρθ. 2)
 • Φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας : (κεφ. Β)
 • Υποστηρικτικά μέτρα για τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας : (κεφ. Γ)
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ. Επ.) : (κεφ. Δ)
 • Συνεταιρισμοί εργαζομένων : (κεφ. Ε)
 • Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης : (μέρος 2ο)
 • Ειδική γραμματεία κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας : (κεφ. Α)
 • Σύσταση ειδικής γραμματείας ρομά : (κεφ. Β)
 • Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις : (άρθ. 50)
 • Απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών: (άρθ. 50§4)
 • Οργανωτικά θέματα υπουργείου εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτευόμενων φορέων : (άρθ. 51)
 • ΛΑΕΚ και Λογαριασμός κοινωνικής πολιτικής : (άρθ. 51§2)
 • Προσαρμογή ορίων ηλικίας : (άρθ. 53)
 • Βελτίωση των μεθόδων ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας : (άρθ. 56)
 • Ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 67§4 του Ν. 3518/2006- ΦΕΚ 272/Α : (άρθ. 58)
 • Διατάξεις αρμοδιότητας του οργανισμού απασχόλησης εργατικού δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) : (μέρος 3ο)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4554/2018, (ΦΕΚ 130/Α/18.7.2018) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4532/2018, (ΦΕΚ 63/Α/5.4.2018) «Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις»
 • Υ.Α. 4498/2017, (ΦΕΚ 172/Α/16.11.2017) «Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
 • N. 4486/2017, (ΦΕΚ 115/Α/7.8.2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • N. 4483/2017, (ΦΕΚ 107/Α/31.7.2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4447/2016, (ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

Παράταση προθεσμίας :

 • Ν. 4455/2017, (ΦΕΚ 22/Α/23.2.2017) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 205Α_2016 (Μέγεθος: 561 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 17-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.