Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Α > Ασφάλεια παιχνιδιών >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

549/Β`/7.4.2011

Υπουργεία:

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Οικονομικών

Λέξεις Κλειδιά:

αλλεργιογόνες αρωματικές ουσίες

ανάκληση

ανταλλαγή πληροφοριών

αξιολόγηση

αξιολόγηση ασφάλειας

απόσυρση

αρμόδια αρχή

αρσενικό

αρχή της προφύλαξης

ασφάλεια παιχνιδιών

δήλωση συμμόρφωσης

διαδικασία αξιολόγησης

διαδικασίες αξιολόγησης και πιστότητας

διάθεση στην αγορά

διαθεσιμότητα

διανομέας

διαπίστευση

έγκριση τύπου

ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας

ελεύθερη κυκλοφορία

εξέταση τύπου

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

επικινδυνότητα

εποπτεία της αγοράς

ευφλεκτότητα

ηλεκτρικές ιδιότητες

κάδμιο

καλλυντικά παιχνίδια

κασσίτερος

κατασκευαστής

κίνδυνος

κοινοποίηση

κοινοποιούσα αρχή

μόλυβδος

νικέλιο

οικονομικός φορέας

οριακές τιμές

ραδιενέργεια

σήμανση CE

ταξινόμηση

τεχνικός φάκελος

τυπική μη συμμόρφωση

υδράργυρος

υποβολή εκθέσεων

υποχρεώσεις εισαγωγέα

υποχρεώσεις κατασκευαστή

χρώμιο

Υ.Α. Οικ. 3669/194/2011 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (διαπίστευση, κατασκευαστής, διανομέας, κίνδυνος, επικινδυνότητα/διακινδύνευση) : (άρθ. 3)
 • Αρμόδια αρχή : (άρθ. 4)
 • Υποχρεώσεις κατασκευαστών : (άρθ. 5)
 • Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι : (άρθ. 6)
 • Υποχρεώσεις εισαγωγέων : (άρθ. 7)
 • Υποχρεώσεις διανομέων : (άρθ. 8-9)
 • Ταυτοποίηση οικονομικών φορέων : (άρθ. 10)
 • Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας : (άρθ. 11)
 • Προειδοποιήσεις : (άρθ. 12)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία : (άρθ. 13)
 • Τεκμήριο συμμόρφωσης : (άρθ. 14)
 • Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου προτύπου : (άρθ. 15)
 • Δήλωση συμμόρφωσης : (άρθ. 16)
 • Γενικές αρχές σήμανσης CE : (άρθ. 17)
 • Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση σήμανσης CE : (άρθ. 18)
 • Αξιολόγηση ασφάλειας : (άρθ. 19)
 • Εφαρμοστέες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης : (άρθ. 20)
 • Εξέταση τύπου ΕΚ : (άρθ. 21)
 • Τεχνικός φάκελος : (άρθ. 22)
 • Κοινοποίηση : (άρθ. 23)
 • Κοινοποιούσα αρχή : (άρθ. 24)
 • Υποχρέωση ενημέρωσης για την κοινοποιούσα αρχή : (άρθ. 25)
 • Τεκμήριο συμμόρφωσης : (άρθ. 26)
 • Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου προτύπου : (άρθ. 27)
 • Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 28)
 • Αίτηση για κοινοποίηση : (άρθ. 29)
 • Διαδικασία κοινοποίησης : (άρθ. 30)
 • Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 31)
 • Αλλαγές στην κοινοποίηση : (άρθ. 32)
 • Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 33)
 • Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 34)
 • Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς : (άρθ. 35)
 • Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 36)
 • Αρχή της προφύλαξης : (άρθ. 37)
 • Γενική υποχρέωση για οργάνωση εποπτείας της αγοράς : (άρθ. 38)
 • Οδηγίες προς τον κοινοποιημένο οργανισμό : (άρθ. 39)
 • Διαδικασία αντιμετώπισης των παιχνιδιών που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο : (άρθ. 40)
 • Ανταλλαγή πληροφοριών – Κοινοτικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών : (άρθ. 41)
 • Τυπική μη συμμόρφωση : (άρθ. 42)
 • Τροποποιήσεις και μέτρα εφαρμογής : (άρθ. 43)
 • Διαδικασία επιτροπής : (άρθ. 44)
 • Υποβολή εκθέσεων : (άρθ. 45)
 • Διαφάνεια και εμπιστευτικότητα : (άρθ. 46)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 47)
 • Ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας : (παράρτημα ΙΙ)
 • Ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων : (προσάρτημα Β)
 • Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Τελικός φάκελος : (παράρτημα IV)
 • Προειδοποιήσεις : (άρθ. V)
 • Κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (παράρτημα VI)
 • Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (παράρτημα VII)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. οικ. 2976/92/2018, (ΦΕΚ 242/Β/1.2.2018) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. οικ. 3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με τις οδηγίες (ΕΕ), 2017/738 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2017 (ΕΕ LI 10 της 27.4.2017, σελ. 6), 2017/774 της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2017 (ΕΕ LI 15 της 4.5.2017, σελ. 47) και 2017/898 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2017 (EEL138 της 25.5.2017, σελ. 128)»
 • Υ.Α. οικ.53496/900/2017, (ΦΕΚ 1635/Β/12.5.2017) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με τις οδηγίες (ΕΕ), 2015/2115 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015, (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 17), 2015/2116 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 20) και 2015/2117 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 23)»
 • Υ.Α. οικ. 996/31/2013, (ΦΕΚ 137/Β/29.1.2013) «Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ 549/Β) κοινής υπουργικής απόφασης Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2012/7/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2012 (EE L64 της 3.3.2012 σελ. 7)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 549Β_11 (Μέγεθος: 523 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-03-2018


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2018 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.