Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Α > Ασφάλεια παιχνιδιών >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

143/Α`/9.11.2015

Υπουργεία:

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Οικονομικών

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υγείας

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια φροντίδας παιδιού

βιομηχανική εγκατάσταση

βιομηχανική εκπομπή

εθνικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων - ΕΣΔΑ

ενεργειακή απόδοση κτιρίων

ενεργειακός επιθεωρητής

επιβατηγό πλοίο

επίπεδο ενεργειακής απόδοσης

ηλεκτρική ενέργεια

κανονισμός ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

πλοίο

προσόντα εκπαιδευτών

συντελεστής δόμησης

τυπική εκπαίδευση

φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων - ΦΟΔΣΑ

Ν. 4342/2015 - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός, αντικείμενο, ορισμοί και στόχοι ενεργειακής απόδοσης : (κεφ. Ι)
 • Ορισμοί (ενέργεια, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, τελική κατανάλωση ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακή υπηρεσία, δημόσιοι φορείς, κεντρική δημόσια διοίκηση, συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δαπέδου, σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, ευρωπαϊκό πρότυπο, διεθνές πρότυπο, υπόχρεο μέρος, εξουσιοδοτηθέν μέρος, συμμετέχον μέρος, δημόσια αρχή επιβολής, μέτρο πολιτικής, επιμέρους δράση, διανομέας ενέργειας, διαχειριστής συστήματος διανομής, επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας, τελικός καταναλωτής, πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών, ενεργειακός έλεγχος, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ, σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, έξυπνο σύστημα μέτρησης ή ευφυές σύστημα μέτρησης, διαχειριστής συστήματος μεταφοράς, συμπαραγωγή, οικονομικά δικαιολογημένη ζήτηση, ωφέλιμη θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια από συμπαραγωγή, συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, ολικός βαθμός απόδοσης, λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερμότητα, μονάδα συμπαραγωγής, μονάδα συμπαραγωγής μικρής κλίμακας, μονάδα συμπαραγωγής πολύ μικρής κλίμακας, συντελεστής δόμησης, αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, αποδοτική θέρμανση και ψύξη, αποδοτική ατομική θέρμανση και ψύξη, ουσιαστική ανακαίνιση, φορέας συγκέντρωσης) : (άρθ. 2)
 • Απόδοση κατά τη χρήση ενέργειας :(κεφ. ΙΙ)
 • Απόδοση κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό : (κεφ. 3)
 • Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και ψύξη : (άρθ. 15)
 • Κατά την υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν καύση καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ πενήντα μεγαβάτ (50 MW) και άνω : (άρθ. 16§18)
 • Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης : (άρθ. 17)
 • Πληροφόρηση και κατάρτιση :(άρθ. 18)
 • Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4042/2012 (24/Α) :(άρθ. 31)
 • Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων – ΕΣΔΑ : (άρθ. 31)
 • Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών : (άρθ. 33)
 • Άδεια φροντίδας παιδιού : (άρθ. 38)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 19§2 του ν. 3879/2010 (163/Α) όπως ισχύει, ως εξής: «2. Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.» : (άρθ. 39)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (170/Α) :(άρθ. 61)
 • Όρια απομακρύνσεως επιβατηγών πλοίων :(άρθ. 66)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/Α/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α/3.11.2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4447/2016, (ΦΕΚ 241/Α/23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4425/2016, (ΦΕΚ 185/Α/30.9.2016) «»
 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
 • Ν. 4351/2015, (ΦΕΚ 164/Α/4.12.2015) «Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat Το πλήρες κείμενο, χωρίς παραρτήματα σε pdf (Μέγεθος: 284 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 09-08-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.