Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Εκρηκτικές ύλες > Γενικά >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

268/Α`/29.12.1995

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Δημόσιας Τάξης

Εθνικής Οικονομίας

Οικονομικών

Λέξεις Κλειδιά:

CE

άδεια μεταφοράς

ανταλλαγή πληροφοριών

απαιτήσεις ασφάλειας

δημόσια ασφάλεια

διαδικασία πιστοποίησης

διάθεση στην αγορά

διαμετακόμιση

διασφάλιση ποιότητας

διατυπώσεις της μεταφοράς πυρομαχικών

έγκριση μεταφοράς

είδος πυροτεχνίας

εκρηκτικές ύλες

εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης

ελεύθερη κυκλοφορία

εμπορία

εξέταση τύπου

κατασκευαστής

κοινοποιημένος οργανισμός

κυρώσεις

μεταφορά εκρηκτικών

μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

οπλοπώλης

παραγωγή εκρηκτικών

πιστότητα

πυροκροτητής

πυρομαχικό

πυροτέχνημα

σήμανση CE

σήμανση πιστότητας ΕΚ

συσκευασία

τεχνικός φάκελος

υλική ασφάλεια

Π.Δ. 455/1995 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός – πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (συστάσεις των ηνωμένων εθνών, υλική ασφάλεια, δημόσια ασφάλεια, οπλοπώλης, έγκριση μεταφοράς, επιχείρηση του τομέα των εκρηκτικών υλών, εμπορία, μεταφορά, διαμετακόμιση : (άρθ. 1§4)
 • Διάθεση στην αγορά : (άρθ. 2)
 • Απαιτήσεις ασφάλειας : (άρθ. 3)
 • Διαδικασία πιστοποίησης : (άρθ. 6)
 • Συσκευασία : (άρθ. 9)
 • Έγκριση παραγωγής : (άρθ. 10)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 11)
 • Έλεγχος μεταφορών : (άρθ. 12)
 • Διατυπώσεις της μεταφοράς εκρηκτικών : (άρθ. 13)
 • Άδεια μεταφοράς : (άρθ. 13§5)
 • Διατυπώσεις μεταφοράς πυρομαχικών : (άρθ. 14)
 • Διαμετακόμιση : (άρθ. 15)
 • Μέτρα ασφάλειας : (άρθ. 16)
 • Ανταλλαγή πληροφοριών : (άρθ. 17)
 • Σήμανση πιστότητας : (παράρτ. IV)

Τροποποιήθηκε από:

 • Π.Δ. 2/2006, (ΦΕΚ 1/Α/4.1.2006) «Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 455/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (268/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και προς την απόφαση Ε (2004) 1332/15.4.2004 της Επιτροπής, σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών»

Καταργήθηκε από :

 • Π.Δ. 128/2016, (ΦΕΚ 228/Α/7.12.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)»

  (καταργείται από τις 20 Απριλίου 2016 με εξαίρεση το άρθρο 13 παρ. 4 εδάφιο α΄ και το Παράρτημα V του άρθρου 19 αυτού, όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε και το δεύτερο προστέθηκε με το Π.δ. 2/2006 (1/Α). Οι ως άνω διατάξεις παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος των εκτελεστικών πράξεων του άρθρου 48 της Οδηγίας 2014/28/ΕΕ.)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 268A_95 (Μέγεθος: 626 Kb)



Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 19-07-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)



ISO 9001



Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook




Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016



Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0



CIS
EWORX A.E.