Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κουρεία -Κομμωτήρια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

1909/Β`/8.12.2010

Υπουργεία:

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Λέξεις Κλειδιά:

διασυνοριακή ρύπανση

επικίνδυνη ουσία

επιφανειακά ύδατα

εσωτερικά κέρδη

ετήσια μέση τιμή

ζώνη ανάμειξης

λεκάνη απορροής

μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση

οριακή τιμή εκπομπής

ουσία προτεραιότητας

ουσίες προς επιτήρηση

παράκτια ύδατα

περιβαλλοντικοί στόχοι

περιοχή λεκάνης απορροής

ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

πολιτική υδάτων

πρότυπο ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ)

ρύπανση των υδάτων

ρυπογόνες ουσίες

ρύπος

τεχνητό υδατικό σύστημα

υδάτινο περιβάλλον

υδροφόρος ορίζοντας

υπόγεια νερά

χρήση ύδατος

Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 - Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (των άρθ. 2 του ν. 3199/2003 - ΦΕΚ 180/Α/9.12.2003 : τεχνητό υδατικό σύστημα, εσωτερικά ύδατα, ποταμός, λίμνη, μεταβατικά ύδατα, παράκτια ύδατα, ιδιαιτέρως τροποποιημένο υδατικό σύστημα, σύστημα επιφανειακών υδάτων, υδροφόρος ορίζοντας, σύστημα υπόγειων υδάτων, υπολεκάνη, περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, κατάσταση επιφανειακών υδάτων, καλή κατάσταση επιφανειακών υδάτων, κατάσταση υπόγειων υδάτων, καλή κατάσταση υπόγειων υδάτων, οικολογική κατάσταση, καλή οικολογική κατάσταση, καλό οικολογικό δυναμικό, καλή χημική κατάσταση επιφανειακών υδάτων, καλή χημική κατάσταση υπόγειων υδάτων, επικίνδυνες ουσίες, ουσίες προτεραιότητας, ρύπανση, ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο, υπηρεσίες ύδατος, οριακές τιμές εκπομπής, έλεγχοι εκπομπών, ποσοτική κατάσταση και άρθ. 2 π.δ. 51/2007 - ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007 : διαθέσιμοι πόροι υπογείων υδάτων, έμμεσες απορρίψεις σε υπόγεια ύδατα, καλή ποσοτική κατάσταση, ρύπος, απ’ ευθείας απόρριψη στα υπόγεια ύδατα, συνδυασμένη προσέγγιση, νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, χρήση ύδατος, αρμόδια αρχή, περιβαλλοντικοί στόχοι, περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή περιοχή λεκανών απορροής ποταμών) : (άρθ. 2)
 • Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος - ΠΠΠ : (άρθ. 3)
 • Ζώνες ανάμειξης : (άρθ. 4)
 • Κατάλογος εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών : (άρθ. 5)
 • Διασυνοριακή ρύπανση : (άρθ. 6)
 • Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος - ΠΠΠ : (παράρτημα Ι)
 • Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος ουσιών προτεραιότητας και ορισμένων άλλων ρύπων: (παράρτημα Ι, μέρος Α, πίνακας 1)
 • Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος ειδικών ρύπων για την υποβοήθηση του προσδιορισμού της οικολογικής κατάστασης συστημάτων εσωτερικών επιφανειακών υδάτων : (παράρτημα Ι, μέρος Β, πίνακας 2)
 • Εφαρμογή των ΠΠΠ των μερών Α και Β : (μέρος Γ)
 • Αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΧ του άρθρου 19 του Π.Δ. 51/2007 - ΦΕΚ 54/Α/8.3.2007 : (παράρτημα ΙΙ)
 • Κατάλογος ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων : (παράρτημα ΙΧ)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. οικ. 170766/2016, (ΦΕΚ 69/Β/22.1.2016) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 51354/2641/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (1909/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/39/ΕΕ «για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις»»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 1909Β_10 (Μέγεθος: 517 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.