Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Κ > Κουρεία -Κομμωτήρια >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

160/Α`/8.8.2014

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εθνικής Άμυνας

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εσωτερικών

Ναυτιλίας και Αιγαίου

Οικονομικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τουρισμού

Υγείας

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια άσκησης επαγγέλματος

άδεια δόμησης

άδεια ίδρυσης

άδεια λειτουργίας

αθλητική εγκατάσταση

αναθέτουσα αρχή

ανταποδοτικό τέλος

αυτοκινητόδρομος

γενικό εμπορικό μητρώο -Γ.Ε.ΜΗ.

δημόσια έργα

δημόσιες συμβάσεις έργου

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

εργοδοτική εισφορά

εργολήπτης

ηλεκτρονικό μητρώο

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού (ΚΕΠΑΤ)

κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ

κομμωτήριο

κομμωτής

κουρέας

κουρείο

λιμάνια

μαθητευόμενος κομμωτής - κουρέας

όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων

παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας - ΠΦΥ

ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο (ΠΠΠ)

προστασία του περιβάλλοντος

συνθήκες εργασίας

σφαγείο

τεχνίτης περιποίησης χεριών - ποδιών

τουριστικό κατάλυμα

υπαίθριο εμπόριο

φαρμακείο

χαμηλή όχληση

ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο

Ν. 4281/2014 - Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών : (μέρος Β)
 • Ορισμοί (δημόσιες συμβάσεις, δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμβαση παραχώρησης δημοσίων έργων, σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών, συμφωνία – πλαίσιο, δυναμικό σύστημα αγορών, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, εργολήπτης, αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς, κεντρική αρχή προμηθειών, ανοικτές διαδικασίες, κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικός διάλογος, διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαγωνισμοί μελετών, συνοπτικός διαγωνισμός, απευθείας ανάθεση, γραπτώς, ηλεκτρονικό μέσο, κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις - common procurement vocabulary – CPV, δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, τερματικό σημείο του δικτύου, δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, κράτος-μέλος, τρίτη χώρα, ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, δημόσιος τομέας, γενική κυβέρνηση, κεντρική κυβέρνηση, εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ, κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ, έγγραφα της σύμβασης, υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας, υπηρεσίες χαμηλής προτεραιότητας) (αρθ. 15)
 • Ορισμοί (αναθέτουσες αρχές, οργανισμός δημοσίου δικαίου) : (άρθ. 18)
 • Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας : (άρθ. 41)
 • Χρήση του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις : (άρθ. 42)
 • Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που συνάπτουν αναθέτουσες αρχές : (μέρος Β)
 • Υπεργολαβίες : (άρθ. 65)
 • Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 69)
 • Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες : (άρθ. 71)
 • Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας : (αρθ. 72)
 • Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης : (αρθ. 73)
 • Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες : (άρθ. 74)
 • Κανόνες στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων : (τμήμα πέμπτο)
 • Ορισμοί (εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων - ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, χρήστες ΕΣΗΔΗΣ) : (άρθ. 135)
 • Κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων : (άρθ. 139)
 • Κανόνες σχετικά με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων : (μέρος έβδομο)
 • Υπεργολαβία : (άρθ. 175)
 • Υποκατάσταση υπεργολάβου : (άρθ. 176)
 • Ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα : (αρθ. 214)
 • Φαρμακεία : (αρθ. 216 -219)
 • Ορισμοί (κομμωτής – κουρέας, μαθητευόμενος κομμωτής – κουρέας, τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών, κομμωτήριο – κουρείο) : (αρθ. 237)
 • Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλματος : (αρθ. 238)
 • Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλματος : (άρθ. 239)
 • Μητρώο : (αρθ. 240)
 • Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος κομμωτηρίων - κουρείων, περιποίησης χεριών - ποδιών : (αρθ. 241)
 • Πειθαρχικό συμβούλιο - Πειθαρχικές ποινές : (άρθ. 242)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/Α/7.5.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4386/2016, (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 160Α_2014 (Μέγεθος: 14367 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.