Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Α > Αλλοδαποί >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

88/Α`/18.4.2013

Υπουργεία:

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επικρατείας

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Μακεδονίας - Θράκης

Ναυτιλίας και Αιγαίου

Οικονομικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Τουρισμού

Υγείας

Λέξεις Κλειδιά:

αδήλωτη εργασία

βιβλίο υπερωριών

γιατρός εργασίας

διαδικασία ειδικού ελέγχου

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)

επιθεώρηση εργασίας

επίλυση εργατικών διαφορών

επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ)

επιχορήγηση ΕΛΙΝΥΑΕ

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας (ΙΓΕΕ)

πλοίο

ΣΕΠΕ

συμφιλιωτική διαδικασία

συνεργασία φορέων ελέγχου

τεχνικός ασφάλειας (ΤΑ)

φορτοεκφορτώσεις

φορτοεκφορτωτικές εργασίες

χρόνος απασχόλησης γιατρού εργασίας

χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας

Ν. 4144/2013 - Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση : (Μέρος Α, κεφ. 1)
 • Αντιμετώπιση παραβατικών και ζημιογόνων για το ασφαλιστικό σύστημα συμπεριφορών : (κεφ. 2)
 • Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών – Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας, γραφειοκρατίας και φοροδιαφυγής : (κεφ. 3)
 • Συνεργασία οικονομικής αστυνομίας – ΣΕΠΕ - ΕΥΠΕΑ : (άρθ. 14)
 • Διαδικασία ειδικού ελέγχου : (άρθ. 15)
 • Συμπλήρωση αντικειμένου οικονομικής αστυνομίας : (άρθ. 16)
 • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής συμμόρφωσης : (άρθ. 17)
 • Κυρώσεις σε περιπτώσεις παράνομης απασχόλησης επιδοτούμενου ανέργου : (άρθ. 19)
 • Θωράκιση επιθεωρητών ΣΕΠΕ : (άρθ. 20)
 • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας : (Μέρος Β, κεφ. 1)
 • Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 3863/2010 : (άρθ. 22§1)
 • Τροποποιήσεις του ν. 3996/2011 : (άρθ. 23)
 • Συμφιλιωτική διαδικασία : (άρθ. 23§1.Α)
 • Επίλυση εργατικών διαφορών : (άρθ. 23§1.Β)
 • Έγγραφη άδεια σε ιατρούς με σύμβαση ή άλλη σχέση εργασίας σε ασφαλιστικό φορέα από τη διοίκηση για άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας : (άρθ. 23§8)
 • Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012 : (άρθ. 24)
 • Ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας (ΙΓΕΕ) : (άρθ. 24§5-6)
 • Επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) – Διοικητικές κυρώσεις : (άρθ. 24§7 και 80§3)
 • Διατάξεις ΟΑΕΔ : (κεφ. 2)
 • Ενιαίος Λογαριασμός για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών : (άρθ. 34)
 • Επιχορήγηση ΕΛΙΝΥΑΕ : (άρθ. 34§17)
 • Ρυθμίσεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία : (άρθ. 36)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 25§3 του ν. 3850/2010 (84/Α) : (άρθ. 36§1)
 • Προσόντα του τεχνικού ασφάλειας σε πλοίο : (άρθ. 36§2)
 • Αριθμός εργαζομένων : (άρθ. 36§5)
 • Κατανομή χρόνου απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας, γιατρού εργασίας : (άρθ. 36§7)
 • Αναγνώριση του ΣΕΤΕ ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου : (άρθ. 37)
 • Κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας : (άρθ. 61-67)
 • Σύστημα ελέγχου τήρησης δηλούμενου ωραρίου τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας : (άρθ. 76§6)
 • Ειδικό βιβλίο υπερωριών: (άρθ. 80)

Σχετικό έγγραφο :

 • Εγκ. οικ. 12370/22.4.2013 «Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013»

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4554/2018, (ΦΕΚ 130/Α/18.7.2018) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»
 • N. 4491/2017, (ΦΕΚ 152/Α/13.10.2017) «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις»
 • N. 4490/2017, (ΦΕΚ 150/Α/11.10.2017) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4488/2017, (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
 • N. 4430/2016, (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4369/2016, (ΦΕΚ 33/Α/27.2.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4331/2015, (ΦΕΚ 69/Α/2.7.2015) «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4316/2014, (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4251/2014, (ΦΕΚ 80/Α/1.4.2014) «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»
 • Ν. 4225/2014, (ΦΕΚ 2/Α/7.1.2014) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
 • Ν. 4237/2014, (ΦΕΚ 36/Α/12.2.2014) «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4224/2013, (ΦΕΚ 18/Α/31.12.2013) Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 88Α_13 (Μέγεθος: 460 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 13-09-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.